No. 10/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 10/2011


ORIGINAL PAPERS

Częstość występowania gruźlicy lekoopornej w Polsce w 2008 roku. Porównanie badań z wynikami uzyskanymi w programach WHO z lat 1997-2004
Drug resistant tuberculosis in Poland in 2008. Comparison with results from studies in WHO programs from 1997-2004
Anna Zabost, Magdalena Klatt, Agnieszka Napiórkowska, Sylwia Brzezińska, Monika Kozińska, Dagmara Borkowska, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 804-810

Wiarygodność testów lekooporności Mycobacterium tuberculosis jako istotny element nadzorowanego leczenia gruźlicy
Reliability of the results of drug susceptibility testing Mycobacterium tuberculosis as an important factor of supervised treatment of tuberculosis
Magdalena Klatt, Zofia Zwolska, Agnieszka Napiórkowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 811-818

Oporność na pirazynamid (PZA) wśród prątków gruźlicy wyizolowanych od chorych z województwa mazowieckiego w latach 2008-2010
Resistance to pyrazinamide among Mycobacterium tuberculosis strains isolated from patients from the Mazovian Voivodeship in 2008-2010 years
Agnieszka Napiórkowska, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 819-823

Transmisja gruźlicy lekoopornej wśród osób blisko spokrewnionych
Transmission of drug-resistant TB among family members
Monika Kozińska, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 824-830

Genotyp i fenotyp acetylacji u chorych na gruźlicę
Genotype and phenotype of acetylation in tuberculosis patients
Anna Zabost, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 831-835

Porównanie testów IGRA i próby tuberkulinowej w rozpoznaniu utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy
The use of IGRAs and tuberculin skin test in the diagnosis of latent tuberculosis infection
Dagmara Borkowska, Zofia Zwolska, Beata Broniarek-Samson, Dorota Michałowska-Mitczuk, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 836-841

Bovine tuberculosis in bison (Bison bonasus caucasicus) located in Poland
Gruźlica bydlęca u żubrów w Polsce
Monika Krajewska, Marek Lipiec, Krzysztof Szulowski – s. 842-845

Genotypowanie M. kansasii metodą TRS-PCR
TRS-PCR-based genotyping of Mycobacterium kansasii
Anna B. Kubiak, Arkadiusz Wojtasik, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Anna Zabost, Zofia Zwolska, Paweł Parniewski – s. 846-852

Zastosowanie metody Real-time PCR opartej na wykorzystaniu nukleolitycznych sond typu TaqMan do wykrywania markera wirulencji Bacillus anthracis – genu pag oraz specyficznej sekwencji chromosomalnej rpoB
Application of the Real-time PCR method with TaqMan probes for the detection of Bacillus anthracis virulence marker – gene pag and specific chromosomal sequence rpoB
Sylwia Budniak, Agnieszka Kędrak-Jabłońska, Monika Reksa, Anna Szczawińska, Marek Krupa – s. 853-861

Wytwarzanie biofilmu przez metycylino-oporne szczepy Staphylococcus aureus
Biofilm formation by methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains
Robert Tomasz Kuthan, Mirosław Łuczak,, Grażyna Młynarczyk, – s. 862-868

Wyniki badań mikrobiologicznych i rozpoznania kliniczne u chorych z wysiękiem opłucnowym hospitalizowanych w IGiChP w okresie 01.01.2002-31.12.2010 r.
Microbiological results and clinical diagnosis in patients with pleural effusion hospitalized in IGiChP during 01.01.2002-31.12.2010
Joanna Nowak, Agnieszka Pacholczyk, Elżbieta Radzikowska, Robert Jagiełło, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 869-875

Candida parapsilosis – zmienne oblicze
Changing face of Candida parapsilosis
Irina Netsvyetayeva, Ewa Swoboda-Kopeć – s. 876-886

Zakażenia grzybicze skóry w materiałach od chorych diagnozowanych w Zakładzie Mikrobiologii w latach 2000-2010
Fungal infections of the skin in materials from patients diagnosed in the Department of Microbiology in years 2000-2010
Katarzyna Matuszkiewicz, Barbara Podsiadło, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 887-894


REVIEW PAPERS

Wybrane zagadnienia biologii Mycobacterium leprae
Some aspects of Mycobacterium leprae biology
Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska – s. 895-903

Komentarz do prac
Prof. dr hab. Zofia Zwolska – s. 904-906

Comment
Professor Zofia Zwolska – s. 907-909

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences