No. 10/2013


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 10/2013ORIGINAL PAPERS

Podwyższony poziom troponiny I – czynnik złego rokowania w udarach niedokrwiennych mózgu
Elevated troponin I level – a predictor of poor prognosis after ischemic stroke
Maria Maliszewska, Urszula Fiszer, Witold Palasik, Michał Morton, Wiesław Tadeusiak – s. 667-672

Skala Klinicznej Oceny Stopnia Otępienia (CDR) a ryzyko otępienia u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi
Clinical Dementia Rating Scale (CDR) and dementia risk in the Mild Cognitive Impairment patients
Anna Barczak, Tomasz Gabryelewicz, Bogusław Wasiak, Maciej P. Golan, Małgorzata Chodakowska-Żebrowska, Anna Pfeffer, Maria Styczyńska, Monika Mandecka, Maria Barcikowska – s. 673-677

Ekspresja transportera dopaminy w limfocytach krwi obwodowej w chorobie Parkinsona
Dopamine transporter immunoreactivity in peripheral blood lymphocytes in Parkinson’s disease
Urszula Fiszer, Marta Piaścik-Gromada, Marta Jethon, Małgorzata Michałowska, Katarzyna Bocian, Tomasz Szatanowski, Grażyna Korczak-Kowalska, – s. 678-682

Wzory zapisu EEG o charakterze napadowym
EEG paroxysmal patterns
Aleksander Sobieszek – s. 683-690


CASE REPORT

Atypowy zespół parkinsonowski – pierwotne postępujące zatrzymanie chodu? Opis przypadku
Atypical parkinsonian syndrome – primary progressive freezing gait? Case report
Małgorzata Michałowska – s. 691-693

Badanie perfuzyjne tomografii komputerowej głowy w diagnostyce przyczyn ostrych ogniskowych objawów neurologicznych – opis czterech przypadków
Perfusion computed tomography in the diagnosis of acute focal neurological symptoms – a report of four cases
Katarzyna Kubiak-Balcerewicz, Urszula Fiszer, Ewa Nagańska, Cezary Siemianowski, Aleksander Sobieszek, Agnieszka Witak-Grzybowska, Aldona Kosińska-Szot – s. 694-700


REVIEW PAPERS

Znaczenie badania pozytonowej tomografii emisyjnej w diagnostyce padaczki
The value of positron emission tomography as diagnostic procedure in epilepsy
Ewa Nagańska – s. 701-705

Znaczenie zaburzeń układu autonomicznego w symptomatologii i patogenezie napadów padaczkowych
Consequence of autonomic nervous system disturbances in symptomatology and pathogenesis of the seizures
Piotr Bogucki – s. 706-709

Psychogenne zaburzenia ruchowe
Psychogenic movement disorders
Marta Leńska-Mieciek – s. 710-714

Leki biologiczne w leczeniu stwardnienia rozsianego. Przegląd aktualnych osiągnięć
Biological treatment in multiple sclerosis. Review current development
Witold Palasik – s. 715-719

Ocena parametrów płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce chorób neurologicznych
Assessment of cerebrospinal fluid parameters in the diagnosis of neurological diseases
Paweł Chochoł, Urszula Fiszer – s. 720-725

Komentarz do prac
Urszula Fiszer – s. 726-727

Comment
Urszula Fiszer – s. 728-729


OTHER ARTICLES

ORIGINAL PAPERS

Stan emocjonalny a jakość życia osób z przewlekłym bólem neuropatycznym
Emotional state versus quality of life of patients with chronic neuropathic pain
Iwona Repka, Jerzy Wordliczek – s. 730-736

Ocena skuteczności leczenia chorych na ostrą białaczkę promielocytową w materiale własnym Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – doniesienie wstępne
Effectiveness of acute promyelocytic leukemia treatment in Department of Hematooncology and Bone Marrow Transplantation Medical University of Lublin – preliminary study
Monika Podhorecka, Agnieszka Szymczyk, Justyna Markowicz, Johannes Pawlowski, Arkadiusz Macheta – s. 737-742

Ocena spontanicznej apoptozy komórek nowotworowych w odniesieniu do czynników prognostycznych przewlekłej białaczki limfocytowej
Assessment of spontaneous apoptosis of neoplastic cells in relation to prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia
Arkadiusz Macheta, Katarzyna Radko, Agnieszka Szymczyk, Piotr Klimek, Sylwia Chocholska, Monika Podhorecka – s. 743-747