No. 12/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  12/2016

ENDOKRYNOLOGIA/ENDOCRINOLOGY


Numer poświęcony endokrynologii został przygotowany pod redakcją prof. dr. hab. med. Wojciecha Zgliczyńskiego, Kierownika Kliniki Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie

ZALECENIA/RECOMMENDATIONS

Orbitopatia 2016
Graves’ Orbitopathy 2016
Helena Jastrzębska – s. 864-867

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Rapid-onset type 1 diabetes mellitus in middle-aged and older persons
Szybko ujawniająca się cukrzyca typu 1 u osób starszych
Małgorzata Godziejewska-Zawada, Katarzyna Szyfner – s. 868-872
High prevalence of autoimmune thyroiditis in Polish PCOS women and its association with insulin resistance
Zwiększona częstość autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy u polskich kobiet z zespołem PCO i jej związek z insulinoopornością
Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Aleksandra Wycisk, Piotr Glinicki, Katarzyna Podkowska, Renata Kapuścińska – s. 873-877
Oral glucose tolerance test as a screening tool in diagnostics of steroid-induced glucose intolerance – preliminary report
Doustny test obciążenia glukozą jako test przesiewowy w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanowej indukowanej przewlekłym leczeniem glikokortykosteroidami – doniesienie wstępne
Karolina M. Nowak, Katarzyna Romanowska-Próchnicka, Katarzyna Bornikowska, Wojciech Zgliczyński, Lucyna Papierska – s. 878-882

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Diagnosis and treatment of Kallmann syndrome in women – a challenge for the endocrinologist
Rozpoznanie i leczenie zespołu Kallmanna u kobiet – wyzwaniem dla endokrynologów
Katarzyna Bornikowska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Wojciech Jeske – s. 883-885
Pułapki diagnostyczne w incydentaloma – opis przypadku współistnienia hipersekrecji katecholamin i kortyzolu
Diagnostic traps in incidentaloma – case report of coincidence of cortisol and catecholamine hypersecretion
Marta Juszczyszyn, Dorota Leszczyńska, Anna Bielec-Leśkiewicz, Lucyna Papierska – s. 886-889
Eating disorder difficult to diagnose after bariatric surgery – a case report
Trudne do zdiagnozowania zaburzenia odżywiania po operacji bariatrycznej – opis przypadku
Jarosław Kozakowski – s. 890-892

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

X-linked acrogigantism syndrome
Akrogigantyzm sprzężony z chromosomem X
Agnieszka Baranowska-Bik, Maria Stelmachowska-Banaś – s. 893-895
Diagnostyka laboratoryjna pierwotnego hiperaldosteronizmu
Laboratory diagnostics of primary aldosteronism
Piotr Glinicki, Wojciech Jeske – s. 896-902
Endocrine causes of infertility
Endokrynologiczne przyczyny niepłodności
Katarzyna Jankowska, Magdalena Kochman – s. 903-909
Obesity and musculoskeletal system
Otyłość a układ mięśniowo-szkieletowy
Jarosław Kozakowski – s. 910-914
Diagnostyka hormonalna pierwotnego hiperaldosteronizmu – nowe wytyczne, stare problemy
Hormonal testing for primary aldosteronism – new guidelines, old problems
Agnieszka Łebek-Szatańska, Lucyna Papierska – s. 915-920
Zastosowanie oznaczeń stężeń hormonu antymüllerowskiego (AMH) w diagnostyce chorób endokrynnych
The utilization of anti-müllerian hormone (AMH) plasma level measurements in diagnosis of endocrine diseases
Monika Krawczyńska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka – s. 921-928
Rola selenu w organizmie człowieka
The influence of selenium to human health
Maciej Ratajczak, Małgorzata Gietka-Czernel – s. 929-933
Współczesne zasady leczenia radiojodem nadczynności tarczycy
Management of hyperthyroidism using radioactive iodine – current principles
Ewa Szczepańska, Helena Jastrzębska, Małgorzata Gietka-Czernel – s. 934-941

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński – s. 942-943
Comment
Prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD – s. 944-945


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.