No. 2/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  2/2016

Immunohematologia/Immunohaematology


The issue devoted to immunohaematology has been prepared by Jadwiga Fabijańska-Mitek, PhD, Associate Professor, Head of Department of Immunohaematology, Centre of Postgraduate Medical Education.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Molecular diagnostics of thalassemia α in Polish population
Diagnostyka molekularna talasemii α w polskiej populacji
Katarzyna Koza, Adrianna Łoniewska-Lwowska, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Teresa Jackowska, Marta Sobczyńska, Anna Adamowicz-Salach, Beata Burzyńska – p. 88-91
Defects of erythrocyte membrane proteins in Polish patients with hereditary spherocytosis
Defekty erytrocytarnych białek błonowych u polskich pacjentów ze sferocytozą wrodzoną
Adrianna Łoniewska-Lwowska, Katarzyna Koza, Katarzyna Branicka, Marta Sobczyńska, Alicja Sapała-Smoczyńska, Teresa Jackowska, Anna Adamowicz-Salach, Ewa Mendek-Czajkowska, Jadwiga Fabijańska-Mitek – p. 92-96
Detection of fetomaternal haemorrhage using the microcolumn agglutination test
Wykrywanie przecieku płodowo-matczynego przy użyciu aglutynacyjnego testu mikrokolumnowego
Agata Gieleżyńska, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Marzena Dębska – p. 97-99
The presence of anti-D antibodies after kidney and liver transplantation in cases of ABO identical donor-recipient pairs
Obecność przeciwciał anty-D po przeszczepieniu nerki i wątroby w parach dawca-biorca identycznych pod względem ABO
Anna Lipińska, Anna Walaszczyk, Katarzyna Gmerek, Jadwiga Fabijańska-Mitek – p. 100-102

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna u dzieci w pierwszym roku życia – doniesienie wstępne
Autoimmune hemolytic anemia in children in the first year of life – preliminary report
Anna Adamowicz-Salach, Izabela Zdziechowicz, Magdalena Romiszewska, Bogumiła Michalewska, Monika Pelc-Kłopotowska, Michał Matysiak, Urszula Makowska, Urszula Demkow – p. 103-109

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Three new blood group systems
Trzy nowe układy grupowe krwi
Jadwiga Fabijańska-Mitek, Katarzyna Koza – p. 110-112
Stres oksydacyjny w krwinkach czerwonych dawców oraz pacjentów z talasemiami i hemoglobinopatiami
Oxidative stress in red blood cells from donors and patients with thalassemias and haemoglobinopathies
Katarzyna Koza, Adrianna Łoniewska-Lwowska, Jadwiga Fabijańska-Mitek – p. 113-118
Zmiany zachodzące w krwinkach czerwonych przechowywanych w bankach krwi
Alterations of red blood cells stored in blood banks
Katarzyna Gmerek, Jadwiga Fabijańska-Mitek – p. 119-125
Nowe subpopulacje limfocytów T pomocniczych CD4+
New T CD4+ helper cells subpopulations
Joanna Kopeć-Szlęzak – p. 126-131
Possible diagnostic role of cell membrane microparticles
Możliwe znaczenie diagnostyczne mikrocząstek błon komórkowych
Anna Stachurska – p. 132-136

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek – p. 137
Comment
Jadwiga Fabijańska-Mitek, PhD, Associate Professor – p. 138