No. 6/2010


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 06/2010REVIEW PAPERS

Stwardnienie boczne zanikowe
Sclerosis lateralis amyotrophica
Justyna Kubiszewska, Hubert Kwieciński – s. 440

Choroba Alzheimera w systemie rodzinnym z perspektywy psychologicznej
Alzheimer disease in the family system from the psychological perspective
Monika Mandecka, Małgorzata Florczak – s. 449

Mięsień szkieletowy w starości &ndash od zmian neurogennych po toksyczny wpływ leków
Skeletal muscle aging from neurogenic changes to drug toxicity
Biruta Kierdaszuk, Anna M. Kamińska – s. 458

Myasthenia Gravis in Older People
Miastenia u osób starszych
Marek Leszek Kamiński – s. 464

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa a leczenie i problem społeczny
Degenerative changes of the spine &ndash treatment and social problem
Tadeusz Styczyński – s. 474

Niebezpieczeństwa polipragmazji w neurologii
Hazards of polypharmacy in neurology
Tomasz Sobów – s. 483

Rehabilitacja w wieku podeszłym
Rehabilitation in old age
Agnieszka Gorzkowska, Grzegorz Opala – s. 492

Komentarz do prac
Maria Barcikowska – s. 499

Comment
Maria Barcikowska – s. 501


OTHER ARTICLES

REVIEW PAPERS

Fizjologiczna rola adiponektyny
The physiological role of adiponectin
Bogusława Baranowska, Wojciech Bik – s. 503

Rola układu fibrynolitycznego w progresji nowotworów
The fibrinolytic system in tumor progression
Joanna Kołodziejczyk, Barbara Wachowicz – s. 509

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 515