No. 6/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 06/2011


Wstęp – s. 472


ORIGINAL PAPERS

Autologiczne przeszczepienie komórek macierzystych (ASCT) jako konsolidacja remisji wydłuża przeżycie chorym z chłoniakiem z obwodowych limfocytów T (PTCL)
Autologous stem cell transplantation (ASCT) as a remission consolidation offers a durable survival benefit in patients with peripheral T-cell lymphomas (PTCL)
Grzegorz Helbig, Tomasz Kandzia, Marcin Kubeczko, Maria Liszka, Klaudyna Machura, Małgorzata Makowska, Tomasz Oleksy, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 473-478


REVIEW PAPERS

Allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych: stan obecny i perspektywy rozwoju
Allogeneic hematopoietic cell transplantation: current state and future perspectives
Mirosław Markiewicz, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 479-485

Postępy w terapii przewlekłej białaczki szpikowej
The progress in the therapy of chronic myeloid leukemia
Witold Prejzner, Andrzej Hellmann – s. 486-489

Przewlekła białaczka limfocytowa: rokowanie i leczenie
Chronic lymphocytic leukemia: prognosis and treatment
Tadeusz Robak, Paweł Robak – s. 490-498

Zespoły mielodysplastyczne – współczesna diagnostyka, klasyfikacja i leczenie Część I: Diagnostyka, klasyfikacja i stratyfikacja prognostyczna zespołów mielodysplastycznych
Myelodysplastic syndromes – current diagnostic approach, classification and treatment Part I: Diagnosis, classification an prognostic stratification of myelodysplastic syndromes
Dariusz Kata, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 499-503

Zespoły mielodysplastyczne – współczesna diagnostyka, klasyfikacja i leczenie Część II: Opcje terapeutyczne w zespołach mielodysplastycznych
Myelodysplastic syndromes – current diagnostic approach, classification and treatment Part II: Therapeutic options in myelodysplastic syndromes
Dariusz Kata, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 504-511

Aktualne postępy w patogenezie i leczeniu klasycznych nowotworów mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnych
Recent advances in pathogenesis and treatment of classical Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms
Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 512-520

Komentarz do prac – s. 521

Comment – s. 533


OTHER ARTICLES

ORIGINAL PAPERS

Akwafereza w leczeniu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca – uzasadnienie i początkowe doświadczenia kliniczne jednego ośrodka
AQUAPHERESIS for Acute Decompensated Heart Failure in Adults – rationale and initial clinical experience in a single center
Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Danuta Kobus, Tomasz Żelek, Ewa Wolska, Wojciech Drewniak, Joanna Kotlarska – s. 523-528

Zależności pomiędzy ryzykiem okołooperacyjnym, związanym z leczeniem miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych a aktualnym stanem neurologicznym
The correlation between the increased perioperative risk of carotid endarterectomy and the neurological status
Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz, Witold Raciborski – s. 529-537

Chemiczna sympatektomia lędźwiowa (CHSL) w leczeniu zaawansowanego niedokrwienia kończyn dolnych – 15-letnie doświadczenie
Chemical lumbar sympathectomy (ChLS) in treatment of the lower limbs’ ischaemia – 15 years experience
Witold Raciborski, Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki – s. 538-545

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences