No. 7/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  7/2016

Położnictwo i ginekologia/Obstetrics and gynecology


Numer poświęcony położnictwu i ginekologii został przygotowany pod redakcją dr. hab. med. Romualda Dębskiego, prof. nadzw. w CMKP, Kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

PRACA ORYGINALNA/ORIGINAL PAPER

Rana po cięciu cesarskim – jak zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego gojenia?
Cesarean section wound – how to reduce the risk of impaired healing?
Katarzyna Mosoń – s. 448-451

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Toksoplazmoza w ciąży − dramatyczne konsekwencje dla płodu
Toxoplasmosis infection during pregnancy − the poor prognosis for the fetus
Krzysztof Berbeka, Marzena Dębska – s. 452-455

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Modern possibilities of prenatal therapy
Współczesne możliwości terapii prenatalnej
Marzena Dębska – s. 456-461
Foetal arrhythmia − what every obstetrician should know
Zaburzenia rytmu serca płodu – co każdy położnik wiedzieć powinien
Joanna Dangel – s. 462-470
Prenatal thymus ultrasound − a new diagnostic tool for the assessment of immune efficiency
Prenatalna ultrasonografia grasicy płodowej w ocenie wydolności immunologicznej – nowe narzędzie diagnostyczne
Marcin Woźniewicz – s. 471-474
Opieka nad pacjentką w ciąży wielopłodowej
Medical care for a pregnant woman with a multiple pregnancy
Dagmara Filipecka-Tyczka – s. 475-482
New concepts in predicting, diagnosing and monitoring foetuses with intrauterine growth restriction
Nowe koncepcje w predykcji, diagnostyce oraz monitorowaniu płodów z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania
Anna Kajdy – s. 483-489
Multiple sclerosis and pregnancy
Stwardnienie rozsiane a ciąża
Beata Rebizant, Elżbieta Narojczyk-Świeściak – s. 490-493
Pregnancy and delivery in patients with spinal cord injury
Ciąża i poród u pacjentek po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
Monika Łukasiewicz – s. 494-498
Pregnancy in patients with bronchial asthma
Ciąża u pacjentek z astmą oskrzelową
Anna Pękalak-Czernek, Romuald Dębski – s. 499-504
Opętlenie płodu pępowiną w ciąży pojedynczej – przegląd aktualnej literatury
The nuchal cords in singleton pregnancy – literature review
Jarosław Kaczyński – s. 505-507
Urazy w ciąży
Trauma during pregnancy
Andrzej Maletka – s. 508-511
Dysplazja szyjki macicy w ciąży
Cervical intraepithelial neoplasia in pregnancy
Anna Magdalena Traczyńska – s. 512-515

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
dr hab. med. Romuald Dębski, prof. nadzw. w CMKP – s. 516
Comment
Associate Professor Romuald Dębski, MD, PhD – s. 517

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACA ORYGINALNA/ORIGINAL PAPER

The value of chronic total occlusion in a non-infarct-related artery in patients with multi-vessel coronary artery disease undergoing acute coronary syndromes
Znaczenie obecności przewlekle niedrożnej tętnicy wieńcowej, innej niż tętnica dozawałowa, u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym
Leszek Majecki, Szymon Głodała, Marek Dąbrowski – s. 518-522


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.