No. 7/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 07/2011ORIGINAL PAPERS

Występowanie niezgodności słabych antygenów zgodności tkankowej w allogenicznych przeszczepieniach komórek krwiotwórczych od zgodnego w układzie HLA rodzeństwa
Occurrence of minor histocompatibility antigens’ disparities in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation recipients and their HLA-matched siblings
Monika Dzierżak-Mietła, Mirosław Markiewicz, Urszula Siekiera, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 553-559

Długotrwały kaszel jako jedyny objaw przewlekłej białaczki eozynofilowej z ekspresją genu FIP1L1-PDGFRA
Persistent cough as the sole manifestation of chronic eosinophilic leukemia (CEL) expressing FIP1L1-PDGFRA fusion gene
Grzegorz Helbig, Anna Soja, Krzysztof Woźniczka, Anna Kopińska, Andrzej Frankiewicz, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 560-561

Znaczenie kliniczne mutacji JAK2 V617F u pacjentów w fazie przewlekłej włóknienia szpiku
Clinical correlates of JAK2 V617F point mutation in patients with chronic phase of myelofibrosis
Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Grzegorz Helbig, Krzysztof Woźniczka, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 562-566


REVIEW PAPERS

Diagnostyka i leczenie chłoniaków nieziarniczych
Diagnosis and treatment of non-Hodgkin lymphomas
Krzysztof Warzocha, Ewa Lech-Marańda – s. 567-576

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP) – początek ery agonistów receptora trombopoetyny
Primary immunologic thrombocytopenia (ITP) – the dawning of the thrombopoetin-receptor agonists
Krystyna Zawilska – s. 577-584

Ostra białaczka limfoblastyczna – postępy w diagnostyce i leczeniu u dorosłych
Diagnostic and treatment advances of adults acute lymphoblastic leukemia
Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 585-591

Postępy w rozpoznawaniu szpiczaka plazmocytowego oraz rekomendacje dotyczące leczenia
Advances in diagnosis of multiple myeloma and therapeutic recommendations
Anna Dmoszyńska – s. 592-600

Ostra białaczka szpikowa – współczesne poglądy na patogenezę, postępowanie diagnostyczne, klasyfikację, stratyfikację prognostyczną i leczenie
Acute myelogenous leukemia – recent views on the pathogenesis, diagnostic approach, classification, prognostic stratification and treatment
Dariusz Kata, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 601-609

Aktualne wskazania i zasady leczenia z użyciem autoprzeszczepienia komórek krwiotwórczych
Current indications and principles for autologous haematopoietic cell transplantation
Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 610-615

Jak uniknąć błędów w codziennej praktyce w postępowaniu z chorym na niedokrwistość?
How to avoid errors in the management of anemia in everyday medical practice?
Kazimierz Sułek, Anna Torska – s. 616-626

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 627-628

Comment
Prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 629

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences