No. 8/2009


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 08/2009


PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER

Prokalcytonina: diagnostyka i monitorowanie szpitalnego zapalenia płuc
Procalcitonin as a diagnostic and monitoring test in Hospital-Acquired Pneumonia
Urszula Zielińska-Borkowska, Barbara Górka, Joanna Skubis-Zegadło – s. 568

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Najczęściej występujące zaburzenia krzepnięcia u chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT)
The most often seen coagulation disorders in critical care patients
Małgorzata Złotorowicz – s. 573

Analgosedacja – jej rola w leczeniu chorych OIT. Rola nowego opioidu – remifentanylu
Analgosedation – its role in treatment of critical care patients. The role of a new opioid – remiphentanil
Małgorzata Złotorowicz – s. 581

Prokalcytonina w diagnostyce i monitorowaniu zakażeń
Procalcitonin in diagnosis and monitoring of infections
Urszula Zielińska-Borkowska – s. 587

Zaburzenia oddechowe w oparzeniach
Respiratory disorders in burn patients
Jacek Jastrzębski – s. 590

Problemy związane z wczesną fazą oparzenia dróg oddechowych z uwzględnieniem roli bronchofiberoskopii
Problems in management of early phase of thermal airway injury – role of bronchofiberoscopy
Michał Pirożyński, Kamil Radzikowski, Dariusz Fedyniak, Ewa Pirożyńska, Jacek Jastrzębski – s. 597

Szpitalne zapalenia płuc
Hospital acquired pneumonia
Michał Pirożyński, Ewa Pirożyńska, Dariusz Fedyniak – s. 602

Niedodma: patofizjologia, objawy kliniczne
Pulmonary atelectasis: pathophysiology, clinical signs
Michał Pirożyński, Jacek Jastrzębski – s. 610

Patofizjologia ostrego uszkodzenia płuc (“acute lung injury”). Rola nabłonka oddechowego i śródbłonka
Pathophysiology of acute lung injury. The role of the endo- and epithelium
Michał Pirożyński, Ewa Miller – s. 614

Rola surfaktantu płucnego we wczesnej fazie ostrej niewydolności oddechowej u pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej
Pulmonary surfactant function in acute lung injury in the patients treated by mechanical ventilation
Ewa Miller, Monika Pawelec, Tomasz R. Sosnowski, Leon Gradoń, Jacek Jastrzębski, Michał Pirożyński – s. 617

Komentarz do prac
Jacek Jastrzębski, Michał Pirożyński – s. 626

Comment
Jacek Jastrzębski, Michał Pirożyński – s. 627

INNE PRACE
OTHER ARTICLES

Alloimmunologiczna małopłytkowość płodu
Feto-maternal alloimmune thrombocytopenia
Marzena Dębska – s. 628

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 635