No. 9/2017


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  9/2017

Pediatria/Pediatrics


Numer poświęcony pediatrii został przygotowany pod redakcją dr hab. med. Teresy Jackowskiej, prof. nadzw. CMKP, Kierownika Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Human breastmilk as a source of progenitor/stem cells
Mleko kobiece jako źródło komórek progenitorowych/macierzystych
Małgorzata Witkowska-Zimny, Ewa Kamińska-El-Hassan, Joanna Wójtowicz – s. 460-463
Tendencje samobójcze wśród młodzieży hospitalizowanej w oddziałach pediatrycznych
Suicidal tendencies among adolescents hospitalized in pediatric wards
Katarzyna Kowol-Trela, Małgorzata Barć-Czarnecka, Paweł G. Dębski, Jarosław Mijas, Katarzyna Ziora, Piotr Gorczyca – s. 464-470
Obraz kliniczny kardiomiopatii pod postacią niescalenia mięśnia lewej komory u dzieci – doświadczenia własne
Clinical profile of left ventricular non-compaction cardiomyopathy in children – own experience
Agata Paszkowska, Monika Kowalczyk-Domagała, Anna Turska-Kmieć, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Lidia Ziółkowska – s. 471-477

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Czy obecność wrodzonej wady układu moczowego determinuje obraz kliniczny zakażenia układu moczowego u dzieci? Analiza przypadków
Does the presence of congenital anomalies of the kidney and urinary tract determine the clinical course of urinary tract infection in children? Case analysis
Joanna Załęska-Ponganis, Magdalena Wolska, Marta Gromek, Teresa Jackowska – s. 478-484
Nietypowa lokalizacja zakażenia wywołanego przez pałeczkę Salmonella enteritidis u 6-letniej dziewczynki
Unusual location of infection caused by Salmonella enteritidis in a 6-year-old girl
Anna Obuchowicz, Joanna Kula-Gradzik, Małgorzata Szewczyk, Beata Jarecka – s. 485-487
Czy grypa to łagodna infekcja? Opis przypadku. Profilaktyka grypy u dzieci w sezonie 2017-2018
Is flu a mild infection? A case report. Prevention of influenza in children during the season 2017-2018
Teresa Jackowska, Edyta Zawłocka, Małgorzata Czajkowska – s. 488-492

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Komponenty komórkowe mleka kobiecego
Cellular components of human breastmilk
Ewa Kamińska-El-Hassan, Agnieszka Mikulska, Joanna Wójtowicz, Małgorzata Witkowska-Zimny – s. 493-499
Czy mleko matki zawsze jest bezpieczne dla dziecka? Farmakoterapia matki karmiącej
Is breast milk always safe for the child? Pharmacotherapy in a breastfeeding mother
Katarzyna Kowol-Trela, Jarosław Mijas, Magdalena Nehring-Gugulska – s. 500-503
Dziecko pobite. Postępowanie w przypadku używania przemocy fizycznej w krzywdzeniu dzieci
Child beaten. Proceeding in the use of physical violence in child abuse
Piotr Hartmann, Teresa Jackowska – s. 504-508
Postępowanie diagnostyczne u pacjentów z hiponatremią i zaburzeniami psychicznymi
Patients with hyponatraemia and mental disorders – a diagnostic approach
Małgorzata Olędzka-Oręziak, Piotr A. Woźniak, Kazimierz Andrzej Wardyn – s. 509-516
Komentarz do prac
dr hab. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP – s. 517
Comment
Associate Professor Teresa Jackowska, MD, PhD – s. 518


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.