No. 9/2014


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   9/2014


The issue devoted to pediatrics has been
prepared by Prof. Teresa Jackowska, MD, PhD
Head of Department of Pediatrics, Medical Centre
of Postgraduate Education in Warsaw

C O   N O W E G O   W   P E D I A T R I I
W H A T’ S   N E W   I N   P E D I A T R I C S

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Determinants of heart and arterial system damage in children with chronic kidney disease
Czynniki ryzyka uszkodzenia serca i tętnic u dzieci z przewlekłą chorobą nerek
Magdalena Okarska-Napierała, Piotr Skrzypczyk, Helena Ziółkowska, Radosław Pietrzak, Katarzyna Jankowska, Bożena Werner, Maria Roszkowska-Blaim – p. 604-610

Current therapeutic options in children with hypertrophic cardiomyopathy – own experience
Aktualne metody terapeutyczne u dzieci z kardiomiopatią przerostową – doświadczenia własne
Lidia Ziółkowska, Monika Kowalczyk, Katarzyna Bieganowska, Wanda Kawalec – p. 611-616

Postrzeganie aktywności ruchów antyszczepionkowych przez rodziców małych dzieci
Perception of anti-vaccination movements by parents of young children
Katarzyna Jaroszewska, Anna Marciniak, Maciej Pawlak, Katarzyna Życińska, Kazimierz Wardyn, Aneta Nitsch-Osuch – p. 617-621

Przydatność badania stężeń sodu w ustaleniu wskazań do hospitalizacji u dzieci z zapaleniem płuc
The usefulness of natrium concentrations in the evaluation of indications for hospitalization in children with pneumonia
August Wrotek, Teresa Jackowska, Karolina Czekaj-Kucharska – p. 622-627

Ostre zatrucia jako przyczyna hospitalizacji dzieci i młodzieży w oddziale pediatrycznym – 9-letnia analiza
Acute poisoning as a cause of hospitalization of children and adolescents in the pediatric ward – 9-year analysis
Teresa Jackowska, Monika Grzelczyk-Wielgórska – p. 628-632

Parents’ knowledge of fever and rules of procedure in the case of its occurrence in children under 12 years of age
Wiedza rodziców o gorączce i o zasadach postępowania w przypadku jej wystąpienia u dzieci do 12 roku życia
Teresa Jackowska, Alicja Sapała-Smoczyńska, Aleksandra Rurarz, Karolina Nowicka – p. 633-637

Analiza zakażeń inwazyjnych szczepami otoczkowymi w latach 2000-2013 – obserwacje własne
Analysis of invasive infections caused by capsular strains in the years 2000-2013 – own observations
Teresa Jackowska, Katarzyna Pawlik – p. 638-643

Częstość występowania i rodzaj objawów zaburzeń oddychania w czasie snu u dzieci w wieku 6-12 lat w relacjach rodziców– badania własne
The incidence and type of symptoms of respiratory disorders during sleep in children aged 6-12 years in parents report – own research
Alicja Sapała-Smoczyńska, Teresa Jackowska, Adam Lolo, Olga Pakieła, Iwona Kaczor, Agnieszka Kuświk – p. 644-647

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Mitral valve infective endocarditis complicating hypertrophic obstructive cardiomyopathy – still a current problem
Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce mitralnej jako powikłanie w przebiegu kardiomiopatii przerostowej zawężającej – wciąż aktualny problem
Lidia Ziółkowska, Agata Paszkowska, Wanda Kawalec – p. 648-651

Kardiomiopatia przerostowa u noworodka z rzadkim zespołem genetycznym – trudności diagnostyczne i terapeutyczne
Hypertrophic cardiomyopathy in a newborn with a rare genetic syndrome – diagnostic and therapeutic difficulties
Anna Bochyńska, Lidia Ziółkowska – p. 652-657

The usefulness of determining C-reactive protein by using rapid test for the differentiation of infections in febrile children
Przydatność oznaczania białka C-reaktywnego za pomocą szybkiego testu w różnicowaniu zakażeń u gorączkujących dzieci
Piotr Hartmann, Teresa Jackowska – p. 658-660

PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

suPAR (rozpuszczalny receptor dla urokinazowego aktywatora plazminogenu) jako potencjalny biomarker w zapaleniach płuc
Soluble urokinaseplasminogen activator receptor as a potential biomarker in pneumonia
August Wrotek, Teresa Jackowska – p. 661-664

KOMENTARZ
COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Teresa Jackowska – p. 665

Comment
prof. Teresa Jackowska, MD, PhD – p. 666