Numer 10/2010


Postępy Nauk Medycznych 10/2010


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Porównanie częstości występowania wariantów receptorów chemokin związanych z podatnością na zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) u osób zakażonych i ich niezakażonych partnerów
Frequency of chemokine receptor variants linked to HIV infection susceptibility among infected individuals and their sexual partners
Miłosz Parczewski, Magdalena Leszczyszyn-Pynka, Dorota Bander, Anna Boroń-Kaczmarska – s. 764-769

Ocena stężenia białka C-reaktywnego, interleukiny 6 i jej rozpuszczalnego receptora w surowicy dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby
The assessment of serum C-reactive protein, interleukin 6 and its soluble receptor in children with non-alcoholic fatty liver disease
Dariusz Marek Lebensztejn, Jolanta Tobolczyk, Eugeniusz Tarasów, Elżbieta Skiba, Anna Romanowska, Irena Werpachowska, Maciej Kaczmarski – s. 770-774

Czynniki aktywacji osteoblastów u pacjentów zakażonych HIV leczonych antyretrowirusowo
Osteoblast activation factors in HIV-infected patients on antiretroviral therapy
Dorota Bander, Magdalena Leszczyszyn-Pynka, Miłosz Parczewski, Anna Boroń-Kaczmarska – s. 775-778

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Nowe leki i ich działania niepożądane w terapii przewlekłych zapaleń wątroby typu C
New medicines and theirs adverse events in therapy of chronic HCV infection
Tadeusz Wojciech Łapiński, Robert Flisiak – s. 779-783

Genetyczna oporność na zakażenie HIV
Genetic resistance to HIV infection
Miłosz Parczewski – s. 784-793

Apoptoza w wirusowym zapaleniu wątroby typu C
Apoptosis in hepatitis C virus (HCV) infection
Marcin Chmielewski, Marek Radkowski – s. 794-799

Postępy w leczeniu zakażenia HIV
Achievements in therapy of HIV – infection
Katarzyna Winek, Anna Sikora, Tomasz Mikuła – s. 800-804

Komentarz do prac – s. 805

Comment – s. 806

INNE PRACE NIE Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII
OTHER ARTICLES

PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER

Molekuły adhezyjne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
Adhesion molecules in the diagnosis of ischemic heart disease
Agnieszka Jarosz, Grażyna Nowicka – s. 807-812

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Choroby uwarunkowane genetycznie, czy też raczej powodowane przez perinatalne uaktywnienie tkwiących w nas od milionów lat endogennych retrowirusów – czyli o niezbędnej modyfikacji pojmowania patogenezy wielu schorzeń
Diseases conditioned genetically or rather caused by the perinatal activation of endogenous retro – viruses inherent in us for millions of years – the necessary modification of understanding of the pathogenesis of many diseases
Andrzej Brodziak – s. 813-818

Znaczenie inhibitorów trombiny w farmakoterapii przeciwzakrzepowej
The importance of thrombin inhibitors in the antithrombotic pharmacotherapy
Michał Bijak, Mateusz Bobrowski – s. 819-825


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.