Numer 10/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  10/2015

Nefrologia/Nephrology


Numer poświęcony nefrologii został przygotowany pod redakcją prof. dr. hab. med. Ryszarda Gellerta, Kierownika Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Vitamin D, sex hormones and anaemia in men – is there an influence of cholecalciferol supplementation on haemoglobin concentrations or regulation of sex hormones in male haemodialysis patients? A pilot study
Witamina D, hormony płciowe a niedokrwistość u mężczyzn – czy suplementacja cholekalcyferolu wpływa na stężenia hemoglobiny oraz regulację gospodarki hormonów płciowych u hemodializowanych mężczyzn? Badanie pilotażowe
Katarzyna Chmiel-Majewska, Dorota Daniewska, Grzegorz Misiorowski, Wojciech Zgliczyński, Ryszard Gellert – s. 688-692
Stimulation of iron-restricted erythropoiesis with iron (III) isomaltoside 1000 does not oversaturate transferrin in haemodialysed patients with anaemia – a retrospective study
Stymulacja za pomocą izomaltozydu 1000 żelaza (III) erytropoezy zahamowanej przez niedobór żelaza u hemodializowanych pacjentów z niedokrwistością nie prowadzi do nadmiernego wysycenia transferyny – badanie retrospektywne
Katarzyna Chmiel-Majewska, Dorota Daniewska, Tomasz Żelek, Ryszard Gellert – s. 693-697
Organ transplantation – the view of healthcare employees
Transplantacja narządów w opinii pracowników systemu ochrony zdrowia
Grażyna Kobus, Marta Buzun-Milewska, Jacek Małyszko, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jolanta Małyszko – s. 698-703
Magnesium plasma concentration in haemodialysis patients treated at a single dialysis unit
Stężenia magnezu w surowicy pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami w jednym ośrodku
Dorota Daniewska, Katarzyna Chmiel-Majewska, Tomasz Żelek, Ryszard Gellert – s. 704-709
Life span and outcomes in patients with malignant neoplasms commencing renal replacement therapy (RRT) in the years 2001-2015 – one-centre experience
Długość życia i losy pacjentów z nowotworami złośliwymi rozpoczynających leczenie nerkozastępcze w latach 2001-2015 w doświadczeniu jednego ośrodka
Grzegorz Ostrowski, Dorota Daniewska, Ryszard Gellert – s. 710-714
Frequency of the malignant neoplasms in population commencing renal replacement therapy (rrt) in the years 2001-2015 – one-unit experience
Częstość nowotworów złośliwych w populacji rozpoczynającej leczenie nerkozastępcze w latach 2001-2015 w doświadczeniu jednego ośrodka
Grzegorz Ostrowski, Dorota Daniewska, Ryszard Gellert – s. 715-718
Do diabetes and nutrition status determine plasma magnesium concentration in patients on chronic renal replacement therapy?
Czy cukrzyca i stopień odżywienia warunkują stężenie magnezu w osoczu chorych przewlekle leczonych powtarzanymi hemodializami?
Ryszard Gellert, Katarzyna Chmiel-Majewska, Tomasz Żelek, Dorota Daniewska – s. 719-723

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Haemodialysis therapy in patients with low serum creatinine concentrations – case series
Hemodializoterapia u pacjentów z niskim stężeniem kreatyniny – opis serii przypadków
Tomasz Żelek, Dorota Daniewska, Ryszard Gellert – s. 724-729

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

IgA nephropathy. Causes, symptoms and modern diagnostics of the most common glomerulonephritis
Nefropatia IgA – przyczyny, objawy i współczesna diagnostyka najczęstszego kłębuszkowego zapalenia nerek
Michał Florczak, Bartosz Foroncewicz, Leszek Pączek, Krzysztof Mucha – s. 730-733
Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) – targets of pharmacotherapy and extrarenal complications
Autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek (ADPKD) – cele farmakoterapii i powikłania pozanerkowe
Ryszard Grenda – s. 734-737
Magnesaemia in dialysis patients – the unappreciated feature of mineral metabolism
Stężenie magnezu w osoczu u pacjentów dializowanych – niedoceniany aspekt gospodarki elektrolitowej
Dorota Daniewska, Katarzyna Chmiel-Majewska, Ryszard Gellert – s. 738-743
Signs and symptoms of dehydration in the elderly
Odwodnienie u osób w wieku podeszłym – objawy przedmiotowe i podmiotowe
Ryszard Gellert – s. 744-748

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Ryszard Gellert – s. 749
Comment
prof. Ryszard Gellert, MD, PhD – s. 750


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.