Numer 10/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  10/2016

Witamina D, choroby metaboliczne kości/Vitamin D, metabolic bone diseases


Numer poświęcony witaminie D i chorobom metabolicznym kości został przygotowany pod redakcją prof. dr hab. med. Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej z Kliniki Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz dr. hab. med. Pawła Płudowskiego, prof. nadzw. z Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Wstęp
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Paweł Płudowski – s. 704

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Vitamin D status and disease activity in patients with rheumatoid arthritis
Witamina D i aktywność choroby u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Vladyslav Povoroznyuk, Omelyan Synenky, Nataliya Balatska, Paweł Płudowski – s. 705-708
Czynniki wpływające na stężenie witaminy D w surowicy dzieci łódzkich w wieku wczesnoszkolnym z nadmiarem masy ciała
Factors affecting serum vitamin D concentration in schoolchildren, from Łódź, with excess body weight
Anna Łupińska, Danuta Chlebna-Sokół – s. 709-715
Zróżnicowanie objawów klinicznych wrodzonej łamliwości kości u dzieci – trudności diagnostyczne na podstawie doświadczeń własnych
Diversity of clinical symptoms of osteogenesis imperfecta in children – diagnostic difficulties based on own experience
Agnieszka Rusińska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Izabela Michałus, Olga Kurnatowska, Ewa Rychłowska, Karolina Beska, Danuta Chlebna-Sokół – s. 716-722
Vitamin D supplementation in elderly nursing home residents
Suplementacja witaminy D u osób w wieku podeszłym leczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
Małgorzata Kupisz-Urbańska, Elżbieta Kozak-Szkopek, Krzysztof Galus – s. 723-725
Porównanie komercyjnych automatycznych i manualnych metod oznaczania stężenia 25(OH)D oraz 1,25(OH)2D – doświadczenia laboratorium szpitala pediatrycznego uczestniczącego w międzynarodowym systemie kontroli jakości DEQAS
Comparison of commercially available automated and manual 25(OH)D and 1,25(OH)2D assays – experience of pediatric hospital laboratory participating in DEQAS proficiency testing
Marek Wójcik, Edyta Czekuć-Kryśkiewicz, Barbara Parafiniuk, Ewa Skorupa, Alina Kępka, Paweł Płudowski – s. 726-733

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Wrodzona łamliwość kości typu II − korzystne zmiany w diagnostyce i leczeniu. Opis przypadku
Type II osteogenesis imperfecta – favourable changes in diagnostics and treatment. Case report
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Wanda Siemiątkowska-Stengert, Danuta Chlebna-Sokół – s. 734-737

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Profilaktyka i leczenie niedoboru witaminy D – wybór właściwych rekomendacji
Best practices for the management of vitamin D deficiency
Paweł Płudowski, Waldemar Misiorowski, Jerzy Konstantynowicz, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 738-746
Vitamin D – skin synthesis revisited
Nowe spojrzenie na syntezę skórną witaminy D
Jacek Łukaszkiewicz – s. 747-749
Differences in the metabolism of vitamin D in sarcoidosis
Odmienności metabolizmu witaminy D w sarkoidozie
Tomasz Targowski – s. 750-752
Vitamin D in rheumatoid arthritis
Witamina D w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz – s. 753-755
Vitamin D toxicity
Zatrucie witaminą D
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Paweł Płudowski – s. 756-759
Krzywica niedoborowa – aktualne spojrzenie na epidemiologię, leczenie i zapobieganie
Nutritional rickets – revisited
Paweł Płudowski, Thomas D. Thacher, Irina N. Zakharova, Justyna Czech-Kowalska, Jerzy Konstantynowicz – s. 760-766
Expanded criteria for diagnosis of osteoporosis
Poszerzenie kryteriów rozpoznania osteoporozy
Edward Czerwiński, Jolanta Osieleniec, Małgorzata Berwecka – s. 767-769
Vitamin D supplementation in glucocorticoid induced osteoporosis
Suplementacja witaminy D w osteoporozie indukowanej glikokortykosteroidami
Piotr Głuszko – s. 770-772
Vitamin D3 and falls
Witamina D3 a upadki
Małgorzata Berwecka, Jarosław Amarowicz, Edward Czerwiński – s. 773-776
Calcium consumption in diet of elderly patients – literature review
Spożycie wapnia z dietą u osób starszych – przegląd literatury
Maja Warzech, Edward Czerwiński – s. 777-780
Vitamin K2 and osteoporosis – facts and myths
Witamina K2 i osteoporoza – fakty i mity
Michał Stuss, Ewa Sewerynek – s. 781-786
The role of inflammatory factors in pathogenesis of postmenopausal osteoporosis
Rola czynników zapalnych w patogenezie postmenopauzalnej osteoporozy
Dariusz Boroń, Małgorzata Kasprzyk-Żyszczyńska, Krzysztof Januszyk, Bogusław Czerny, Adam Kamiński, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Andrzej Klejewski – s. 787-794

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, dr hab. med. Paweł Płudowski, prof. nadzw. – s. 795-796
Comment
Professor Ewa Marcinowska-Suchowierska, MD, PhD, Associate Professor Paweł Płudowski, MD, PhD – s. 797-798


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.