Numer 11/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  11/2015

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży/Arterial hypertension in children and adolescents


Numer poświęcony nadciśnieniu tętniczemu u dzieci i młodzieży został przygotowany pod redakcją prof. dr. hab. med. Mieczysława Litwina z Kliniki Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, Instytutu – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Prevalence of arterial hypertension and anthropometrical predictors of elevated blood pressure in 14 years old adolescents
Występowanie nadciśnienia tętniczego i ocena antropometrycznych predyktorów podwyższonego ciśnienia tętniczego u nastolatków w wieku 14 lat
Tadeusz Dereziński, Zbigniew Kułaga, Mieczysław Litwin – s. 756-759
Accelerated maturation of peripheral blood lymphocytes in children with primary hypertension
Przyspieszone dojrzewanie limfocytów krwi obwodowej u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Anna Niemirska, Jacek Michałkiewicz, Mieczysław Litwin – s. 760-765
Assessment of central blood pressure as a predictor of target organ damage in children with primary hypertension
Ocena centralnego ciśnienia tętniczego jako predyktora uszkodzenia narządowego u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Łukasz Obrycki, Jędrzej Sarnecki, Anna Niemirska, Mieczysław Litwin – s. 766-771

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Genetic polymorphisms of endothelial nitric oxide synthase in children with primary hypertension
Polimorfizmy genu śródbłonkowej syntazy tlenku azotu u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Joanna Śladowska-Kozłowska, Mieczysław Litwin – s. 772-778
The role of immune system in pathogenesis of primary hypertension
Udział mechanizmów odpornościowych w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego
Jacek Michałkiewicz – s. 779-786
Pediatric hypertension – definition, normative values, epidemiology, screening and treatment
Nadciśnienie tętnicze u dzieci – zarys problemu, wartości referencyjne, wskazania do badań przesiewowych i zasady leczenia
Mieczysław Litwin, Zbigniew Kułaga – s. 787-793

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Mieczysław Litwin – s. 794
Comment
prof. Mieczysław Litwin, MD, PhD – s. 795

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACA ORYGINALNA/ORIGINAL PAPER

Transfusion-associated necrotizing enterocolitis (TANEC) – early post-transfusion complication in neonates with extremely low birth weight (ELBW) or one of the risk factor necrotizing enterocolitis (NEC)? One centre’s experience
Potransfuzyjne martwicze zapalenie jelit (TANEC) – wczesne powikłanie poprzetoczeniowe u noworodków ze skrajnie niską masą urodzeniową (ELBW) czy jeden z czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit (NEC)? Doświadczenie jednego ośrodka
Aleksandra Janusz, Joanna Janusz, Krystyna Wieczorek, Joanna Józwa, Anna Grajewska, Joanna Toborek, Maria Czachura, Bożena Drybańska – s. 796-799
Evaluation of the efficacy and safety of adalimumab therapy in pediatric patients with Crohn’s disease
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii adalimumabem u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Dorota Jarzębicka, Joanna Sieczkowska, Grzegorz Oracz, Jarosław Kierkuś – s. 800-805

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Dwa przypadki niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego w wyniku skrętu jelita grubego
Two cases of mechanical bowel obstruction due to large intestine volvulus
Łukasz Piskorz, Wojciech Jankowski, Piotr Misiak, Jacek Śmigielski – s. 806-810


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.