Numer 1/2010


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 01/2010


ARTYKUŁ NA ZAPROSZENIE
INVITED PAPER

Hepatitis E: unresolved issues and research challenges
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu E: bieżące problemy i nowe kierunki badawcze
Krzysztof Krawczyński – s. 5

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

HCV antigens expression and inflammatory activity in patients with chronic HCV infection
Ekspresja antygenów wirusa C zapalenia wątroby i aktywność zapalna w wątrobie u osób przewlekle zakażonych HCV
Bożena Walewska-Zielecka – s. 10

Diagnostyka zmian ogniskowych wątroby – badania obrazowe czy biopsja? Doświadczenia własne
Diagnosis of focal liver lesions – visualizing examinations or biopsy? Our experience
Halina Cichoż-Lach, Beata Prozorow-Król, Leszek Buk, Jarosław Swatek, Krzysztof Celiński, Maria Słomka, Beata Kasztelan-Szczerbińska – s. 15

Ocena stanu odżywienia i jakości życia u chorych z marskością alkoholową wątroby
Assessment of nutritional status and quality of life of patients with alcoholic liver cirrhosis
Ewa Krzyżanowska, Iwona Jastrzębska, Agnieszka Zwolak, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Cezary T. Łozowski, Jadwiga Daniluk – s. 21

Czynnik transformujący b1 wskaźnikiem progresji przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
Transforming growth factor b1 as an indicator of the progression of chronic viral hepatitis
Andrzej Cieśla, Tomasz Mach, Krystyna Pierzchała-Koziec, Joanna Zubel, Paweł Skwara – s. 29

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Rak wątrobowokomórkowy – rola leczenia chirurgicznego z uwzględnieniem zasad kwalifikacji do przeszczepiania wątroby
Hepatocellular carcinoma (HCC) – a role of surgical resection and liver transplantation for the treatment of HCC
Marek Krawczyk, Urszula Ołdakowska-Jedynak – s. 35

Diagnostyka i leczenie zatrucia muchomorem sromotnikowym
Diagnosis and treatment of Amanita phalloides poisoning
Irena Jankowska, Anna Liberek, Jacek Sein Anand, Joanna Pawłowska – s. 45

Postać wątrobowa niedoboru alfa-1-antytrypsyny
Liver presentation of alfa-1-antytrypsin deficiency
Agnieszka Bakuła, Piotr Socha – s. 51

Iron and the liver – a novel approach to the old problem
Żelazo i wątroba – nowe ujęcie starego tematu
Joanna Raszeja-Wyszomirska, Piotr Milkiewicz – s. 58

Treatment of coagulopathies in severe liver disease
Leczenie koagulopatii w ciężkich uszkodzeniach wątroby
Andrzej Pluta, Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb – s. 63

Komórki gwiaździste jako główny regulator sygnalizacji międzykomórkowej w procesie włóknienia wątroby
Stellate cells as a central regulator of intracellular signaling in the process of liver fibrosis
Beata Kasztelan-Szczerbińska, Maria Słomka, Jadwiga Daniluk, Krzysztof Celiński, Halina Cichoż-Lach, Mariusz Szczerbiński, Agnieszka Zwolak, Iwona Jastrzębska – s. 69

Rola wątroby w rozwoju insulinooporności
The role of liver in insulin resistance development
Agnieszka Zwolak, Iwona Jastrzębska, Michał Tomaszewski, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Barbara Skrzydło-Radomańska, Jadwiga Daniluk – s. 75

Czy leczenie statynami zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby?
Does statins increase the risk of liver damage?
Tomasz Mach – s. 81

Choroba stłuszczeniowa wątroby w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C
Fatty liver disease in chronic hepatitis C
Andrzej Cieśla, Tomasz Mach – s. 86

Hepatobiliary complications in intensive nutrition therapy
Powikłania wątrobowo-żółciowe w intensywnym leczeniu żywieniowym
Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski – s. 92

Komentarz do prac
Andrzej Habior – s. 99

Comment
Andrzej Habior – s. 100

***

Lista recenzentów w roku 2009
List of our reviewers in 2009 – s. 101

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 102


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.