Numer 1/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  1/2016

Pulmonologia/Pulmonology


Numer poświęcony pulmonologii został przygotowany pod redakcją prof. dr. hab. med. Jana Kusia, Kierownika I Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

PRACA ORYGINALNA/ORIGINAL PAPER

Co oznacza dodatni wynik odczynu tuberkulinowego u chorych na sarkoidozę? – dylematy klinicysty
What does positive tuberculin skin test mean in sarcoidosis patients? – clinician’s dilemmas
Anna Kempisty, Jan Kuś – s. 4-10

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Nontuberculous mycobacterial lung disease in the patient with chronic obstructive pulmonary disease and bronchiectasis – case report
Mikobakterioza płuc u chorej na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i rozstrzenie oskrzeli – opis przypadku
Dorota Wyrostkiewicz, Monika Szturmowicz, Izabela Siemion-Szcześniak, Lilia Jakubowska, Anna Zabost, Jan Kuś – s. 11-15
Przerzuty raka jądra do płuc – opis trzech przypadków
Metastases of the testicular cancer to the lungs – a description of three cases
Piotr Radwan-Röhrenschef, Katarzyna Lewandowska, Wojciech Skorupa, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Jan Kuś – s. 16-21

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Rozpoznawanie i diagnostyka różnicowa nadciśnienia płucnego
Recognition and differential diagnosis of pulmonary hypertension
Monika Szturmowicz, Aneta Kacprzak – s. 22-30
Proteinoza pęcherzyków płucnych
Pulmonary alveolar proteinosis
Małgorzata Sobiecka – s. 31-36
Niepożądane reakcje w układzie oddechowym w wyniku stosowania leków, tlenoterapii oraz radioterapii – występowanie, patogeneza, rozpoznanie
Pulmonary adverse reactions related to drugs, oxygen therapy and irradiation – prevalence, pathogenesis, diagnosis
Iwona Bartoszuk, Katarzyna Lewandowska – s. 37-43
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – epidemiologia, etiologia, immunopatogeneza, obraz kliniczny
Hypersensitivity pneumonitis – epidemiology, etiology, immunopathogenesis, clinical characteristics
Małgorzata Ewa Jędrych, Jan Kuś – s. 44-48
Mykobakteriozy – rozpoznawanie i leczenie
Mycobacteriosis – diagnosis and treatment
Izabela Siemion-Szcześniak, Dorota Wyrostkiewicz – s. 49-55

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Jan Kuś – s. 56
Comment
prof. Jan Kuś, MD, PhD – s. 57

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Transfusion-associated mast cell activation syndrome (TA-MCAS) with course including EAR phase or EAR and LAR phases – hypothesis of a new complication upon transfusion of blood components
Poprzetoczeniowy zespół aktywacji mastocytów (TA-MCAS) przebiegający z fazą EAR lub fazami EAR i LAR – hipoteza nowego powikłania po przetoczeniu składników krwi
Aleksandra Janusz, Joanna Janusz, Anna Grajewska, Krystyna Wieczorek, Joanna Józwa, Joanna Toborek, Maria Czachura, Joanna Skowrońska, Grażyna Domagała, Bożena Drybańska – s. 58-63
Average and minimum oxygen saturation in patients with suspected OSA as a disease severity index in polysomnographic evaluation
Średnia i minimalna saturacja jako wskaźnik ciężkości choroby u pacjentów z podejrzeniem zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu o charakterze bezdechu obturacyjnego (OSA)
Monika Kuźmińska, Magdalena Walicka, Ada Sawicka, Wojciech Kukwa, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 64-70

PRACA POGLĄDOWA/REVIEW PAPER

Endocrine interaction between skeletal muscles and adipose tissue in the regulation of tissue insulin sensitivity
Endokrynologiczna interakcja pomiędzy mięśniami szkieletowymi a tkanką tłuszczową w regulacji tkankowej wrażliwości na działanie insuliny
Anna Litwiniuk, Małgorzata Kalisz, Magdalena Chmielowska, Lidia Martyńska – s. 71-75

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Solitary fibrous tumor – samotny guz włóknisty krezki poprzecznicy jako przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego. Analiza przypadku
Solitary fibrous tumor of the colon transversum as the cause of the gastrointestinal obstruction. The case analysis
Łukasz Piskorz, Witold Olejniczak, Piotr Misiak, Sławomir Jabłoński – s. 76-82


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.