Numer 12/2007


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   12/2007


Gruźlica pozapłucna. Wprowadzenie
Extrapulmonary tuberculosis. Introduction
Jan Kuś – s. 545-547

Gruźlica prosowata
Miliary tuberculosis
Dorota Michałowska-Mitczuk – s. 548-551

Gruźlica opłucnej
Pleural tuberculosis
Maria Korzeniewska-Koseła – s. 552-553

Gruźlica węzłów chłonnych
Lymph node tuberculosis
Dorota Michałowska-Mitczuk – s. 554-557

Gruźlica układu moczowo-płciowego
Genitourinary tuberculosis
Izabela Siemion-Szcześniak – s. 558-560

Gruźlica kości i stawów
Musculoskeletal tuberculosis
Izabela Siemion-Szcześniak – s. 561-563

Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego
Central nervous system tuberculosis
Maria Korzeniewska-Koseła – s. 564-566

Gruźlica układu sercowo-naczyniowego
Cardiovascular tuberculosis
Dorota Michałowska-Mitczuk – s. 567-570

Gruźlica układu pokarmowego
Gastrointestinal tuberculosis
Dorota Michałowska-Mitczuk – s. 571-575

Galanina oraz inne neuromediatory ośrodkowego układu nerwowego – wspólne występowanie i wzajemne interakcje
Galanin and other central nervous system neuromediators – common localization and mutual interactions
Joanna Ciosek, Katarzyna Izdebska – s. 576-580

***

Lista recenzentów w roku 2007
List of our reviewers in 2007 – s. 581-582

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych – s. 583