Numer 6/2008


P o s t ę p y  N a u k   M e d y c z n y c h   06/2008


Osteoporoza – ocena ryzyka złamania. Status Quo Arte Anno 2007/2008: Przegląd stanowisk: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiej Agencji Medycznej (EMEA), Europejskiego Towarzystwa Klinicznych i Ekonomicznych Aspektów Osteoporozy (ESEAO), Międzynarodowej Fundacji Oteoporozy (IOF), Polskiej Fundacji Osteoporozy (PFO) i Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii (PTOA)
Osteoporosis – fracture risk estimation. Status Quo Arte Anno 2007/2008: review of positions of World Health Organisation (WHO), European Medicine Agency (EMEA), European Society of Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoartritis (ESEAO, International Osteoporosis Founadtion (IOF), Polish Founadtion of Osteoporosis (PFO) and Polish Osteoartrology Society (PTOA)
Janusz Badurski, Edward Czerwiński, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 335-359

Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości
The principles of prophylaxis, diagnosis and treatment of osteoporotic bone fractures
Andrzej Górecki, Wojciech Marczyński, Edward Czerwiński, Dariusz Chmielewski – s. 360-365

Osteoporoza wtórna w chorobach przewodu pokarmowego z perspektywy minionych 5 lat
Secondary osteoporosis following gastrointestinal diseases from a perspective of the past 5 years
Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 366-380

Osteoporoza w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Rheumatoid arthritis – osteoporosis
Maria Rell-Bakalarska – s. 381-388

Osteoporoza posteroidowa
Glucocorticoid-induced osteoporosis
Lucyna Papierska, Michał Rabijewski, Waldemar Misiorowski – s. 389-393

Patogeneza i leczenie zmian kostnych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
Pathogenesis and treatment of bone disease in patients with chronic renal failure
Marek Tałałaj, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 394-406

Osteoporoza u mężczyzn
Osteoporosis in the aging male
Waldemar Misiorowski, Michał Rabijewski, Lucyna Papierska – s. 407-412

Choroba Pageta kości
Paget’s disease of bone
Dariusz Chmielewski – s. 413-419

Komentarz do prac
Comment
Marek Tałałaj – s. 420

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych – s. 423