Numer 7/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  7/2015

Geriatria/Geriatrics


Numer poświęcony geriatrii został przygotowany pod redakcją prof. dr hab. med. Moniki Puzianowskiej-Kuźnickiej (Kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Epigenetyki Człowieka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP w Warszawie) oraz dra hab. med. Jacka Putza (Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP w Warszawie).

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Communication with elderly patients – a key to success in geriatric care
Komunikacja z pacjentami w starszym wieku – klucz do sukcesu w opiece geriatrycznej
Katarzyna Broczek – s. 444-450
Aging and the endocrine system
Starzenie i układ endokrynny
Marta Jonas, Alina Kuryłowicz, Monika Puzianowska-Kuźnicka – s. 451-457
The strategies of treatment of atrial fibrillation in the elderly
Leczenie migotania przedsionków u pacjentów w podeszłym wieku
Agata Bogołowska-Stieblich, Agata Kusz-Rynkun, Marek Tałałaj – s. 458-462
Heart failure in the elderly
Niewydolność serca w wieku podeszłym
Agata Kusz-Rynkun, Agata Bogołowska-Stieblich, Marek Tałałaj – s. 463-467
Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona
Neurodegenerative diseases: Alzheimer’s and Parkinson’s disease
Małgorzata Gaweł, Anna Potulska-Chromik – s. 468-476
Non-cognitive symptoms of dementia
Niekognitywne objawy demencji
Jacek J. Pruszyński – s. 477-481
Chronic kidney disease in the elderly
Przewlekła choroba nerek w wieku podeszłym
Marek Tałałaj, Agata Bogołowska-Stieblich, Agata Kusz-Rynkun – s. 482-488
Leczenie bólu u chorych w wieku podeszłym
Pain treatment in the elderly
Małgorzata Malec-Milewska – s. 489-497

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Misdiagnosis of respiratory symptoms in elderly patients – clinical cases
Błędy w diagnostyce objawów ze strony układu oddechowego u pacjentów w starszym wieku – przypadki kliniczne
Katarzyna Broczek – s. 498-504

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka, dr med. Jacek Putz – s. 505-506
Comment
prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka, MD, PhD, Jacek Putz, MD, PhD – s. 507-508

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Evaluation of body posture and upper limb efficiency in women after surgery within the mammary gland
Ocena postawy ciała i sprawności kończyny górnej u kobiet po zabiegu chirurgicznym w obrębie gruczołu piersiowego
Aleksandra Kołodziejczyk, Wojciech Zegarski, Maciej Kopeć – s. 509-514
Identification of musculoskeletal hazards for laparoscopic surgeons
Identyfikacja zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego u chirurgów wykonujących zabiegi laparoskopowe
Joanna Bartnicka, Grzegorz Kowalski, Agnieszka Ziętkiewicz – s. 515-523
Wykorzystanie terapii behawioralnej jako głównej metody interwencji u dzieci i młodzieży w celu zwiększenia doustnej akceptacji pokarmów i płynów: systematyczny przegląd badań empirycznych
Implementation of behavioral therapy as a primary intervention for children and teenagers to increase solids and liquids acceptance: systematic review of the empirical researches
Katarzyna Bąbik, Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski – s. 524-534


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.