Numer 8/2010


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 08/2010


O pięćdziesięcioletniej działalności Szpitala Bielańskiego – s. 583

Wstęp
prof. Wojciech Zgliczyński, prof. Ryszard Gellert – s. 585

Szanowni Państwo! – s. 586

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Hypocaloric diet and pharmacological treatment reduces body weight, insulin resistance and androgen levels and restore menstruation in obese women with polycystic ovary syndrome
Wpływ niskokalorycznej diety i leczenia farmakologicznego na masę ciała, wrażliwość na insulinę, androgeny oraz na cykl miesiączkowy u otyłych kobiet z zespołem policystycznych jajników
Jarosław Kozakowski, Wojciech Zgliczyński – s. 587

Związek stężeń testosteronu, estradiolu i siarczanu dehydroepiandrosteronu z zaburzeniami wzwodu u zdrowych mężczyzn w starszym wieku
The relationship of serum testosterone, estradiol and dehydroepiandrosterone sulfate to erectile dysfunction in healthy, aging male
Michał Rabijewski, Jarosław Kozakowski, Wojciech Zgliczyński – s. 595

Glomerulopatie w materiale Kliniki Nefrologii CMKP analiza wyników 214 biopsji nerki
Biopsy proven glomerulopathies at the Department of Nephrology, Medical Center for Postgraduate Medicine analysis of 214 cases
Marcin Czystowski, Eliza Klinert, Tomasz Żelek, Andrzej Mróz, Krzysztof Bardadin, Ryszard Gellert – s. 600

Cewnik udowy S-tunelowany jako trwały dostęp naczyniowy do hemodializ
S-shaped-tunneled femoral catheter for permanent hemodialysis access
Ryszard Gellert, Tomasz Żelek, Marcin Czystowski, Dorota Daniewska – s. 604

Zdrowe urodzenia u ciężarnych z zaawansowaną niewydolnością nerek leczonych codziennymi hemodializami opis 3 przypadków
Healthy newborns deliviered on daily hemodialysis for chronic renal failure series of three cases
Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Tomasz Żelek, Małgorzata Bińkowska, Romuald Dębski – s. 608

Wieloetapowe leczenie kamicy nerkowej i moczowodowej – opis przypadku
Multistage treatment of nephrolithiasis and ureteral stone – case report
Piotr Kryst, Urszula Trykozko s. 612

Całkowite zamknięcie tętnicy wieńcowej w ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST analiza danych klinicznych i elektrokardiograficznych
Total occlusion of coronary artery in non-ST segment elevation acute coronary syndrome analysis of electrocardiographic and clinical data
Leszek Majecki, Marek Dąbrowski – s. 616

Nagłe zatrzymanie krążenia w okresie przedszpitalnym przyczyny, rokowanie, perspektywy leczenia doniesienie wstępne
Cardiac arrest out of hospital etiology, prognosis, perspectives of treatment preliminary report
Monika Kozłowska, Grażyna Snopek, Marek Dąbrowski – s. 624

Leczenie zaburzeń rytmu po zawale mięśnia sercowego wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora
Treatment of arrhythmias after myocardial infarction indications for implantable cardioverter-defibrillator
Tomasz Saniewski, Włodzimierz Mojkowski, Marek Dąbrowski – s. 627

Zawał serca u pacjentów z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych kardiomiopatia tako-tsubo w obserwacji własnej
Myocardial infarction in patients without coronary artery disease tako-tsubo cardiomiopathy in half-year follow up
Katarzyna Jarząbek, Marek Dąbrowski – s. 635

1000 operacji miażdżycowych zwężeń tętnic szyjnych w Szpitalu Bielańskim ewolucja poglądów oparta na rekomendacjach i doświadczeniu własnym
1000 operations of carotid artery stenosis in Bielanski Hospital development of opinions inspired by recommendations and own experience
Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki, Andrzej Gabrusiewicz, Paweł Dąbek, Witold Raciborski, Adam Lewszuk, Tomasz Krosny, Zofia Łysko – s. 640

Endowaskularne zaopatrywanie tętniaków aorty brzusznej u chorych z dużym ryzykiem kardiologicznym
Endovascular treatment of the aortic aneurysm in patients with high cardiologic risk
Walerian Staszkiewicz, Włodzimierz Hendiger, Zbigniew Kwietniak, Andrzej Gabrusiewicz – s. 645

Rak pochewkowy krtani – opis przypadku
Carcinoma cuniculatum of the larynx – case report
Agnieszka Powała, Przemysław Wiśliński – s. 649

Diversion colitis pytania i dylematy. Aktualny stan wiedzy i własne doświadczenia
Diversion colitis questions and dilemmas. Current state of knowledge and own experience
Marek Szczepkowski, Adam Kobus – s. 652

Powikłania związane z występowaniem uchyłka Meckela jako postaci przetrwałego przewodu żółtkowo-jelitowego
Complications related to presence of Meckel’s diverticulum as a form of remnant of vitelline duct
Joanna Gradek, Jerzy Michalak – s. 659

Porównanie skuteczności i tolerancji 80 mg drotaweryny i 400 mg ibuprofenu u pacjentek z pierwotnie bolesnymi miesiączkami badanie DOROTA
Comparative efficacy and tolerability of drotaverine 80 mg and ibuprofen 400 mg in patients with primary dysmenorrhea Protocol DOROTA
Romuald Dębski, Tomasz Niemiec, Marzena Mazurek, Marzena Dębska – s. 664

Współuzależnienie, wydarzenia traumatyczne i objawy zespołu stresu pourazowego u hospitalizowanych i niehospitalizowanych kobiet z rodzin alkoholowych
Codependency, traumatic events and symptoms of posttraumatic stress disorder (PTSD) in hospitalized and non hospitalized women from alcoholic families
Maria Załuska, Anna Kossowska-Lubowicka, Zofia Traczewska, Maja Kszczotek, Urszula Zaniewska-Chłopik, Edyta Poświata – s. 670

PRACA PRZEGLĄDOWA
REVIEW PAPER

Zaburzenia hormonalne a bóle głowy
Headaches and hormonal disorders
Anna Zduńska, Joanna Cegielska, Jan Kochanowski –s. 677

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński, Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert – s. 685

Comment
Prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński, Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert – s. 686

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medicine – s. 691


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.