Numer 8/2013


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 8/2013


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
EDITORIAL ARTICLE

Nazewnictwo w proktologii. Podstawowe pojęcia i definicje
Krzysztof Bielecki – s. 526-530

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Zastosowanie ultrasonografii przezkroczowej i endosonografii z zastosowaniem H2O2 w diagnostyce ropni i przetok okołoodbytniczych u dzieci
The use of transperineal ultrasound and endosonography using H2O2 in the diagnosis of perianal abscesses and fistulas in children
Agnieszka Brodzisz, Czesław Cielecki, Paweł Nachulewicz, Paweł Wieczorek – s. 531-535

Ocena wpływu czynników pośrednich (wieku, trybu operacji i czasu od rozpoznania do operacji) na zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych u chorych na raka jelita grubego operowanych w Szpitalu Powiatowym w Wołominie
Evaluation of the impact of indirect factors (age, mode of operation and the time from diagnosis to surgery) on the scope of surgical procedures performed in patients with colorectal cancer who underwent surgery at the District Hospital in Wołomin
Przemysław Ciesielski, Krzysztof Górnicki, Marcin Żuk, Maja Gorajska – s. 536-542

Przydatność przedoperacyjnego badania endosonograficznego w różnicowaniu przetok odbytu niskich z wysokimi
The usefulness of preoperative endosonographic differentiation of low and high anal fistula
Aneta Obcowska, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 543-547

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Co nowego w leczeniu choroby hemoroidalnej?
What’s new in the treatment of hemorrhoidal disease?
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak – s. 548-551

Szczelina odbytu – najnowsze poglądy i kontrowersje na temat diagnostyki i leczenia
Anal fissure – new concepts and controversies in the diagnosis and treatment
Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak – s. 552-556

Nietrzymanie stolca i gazów – problem wstydliwy, nieznany, niedoceniany. Znaczenie endosonografii
Fecal and gas incontinence – an embarassing, unknown, and underappreciated problem. The usefulness of anal endosonography
Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Kołodziejczak – s. 557-564

Diagnostyka zmian nienowotworowych kanału odbytu z zastosowaniem ultrasonografii 3D
Diagnosis of non-neoplastic changes in the anal canal using 3D ultrasound
Jacek Piłat, Sławomir Rudzki, Jacek Bicki, Tadeusz Dryka, Wojciech Dąbrowski – s. 565-571

Współczesne metody leczenia raka odbytu
Current treatment of anal cancer
Grzegorz Nawrocki – s. 572-576

Guz Buschke-Lowensteina – trudny problem interdyscyplinarny
Buschke-Loewenstein tumor – a difficult interdisciplinary problem
Małgorzata Kołodziejczak, Anna Nasierowska-Guttmejer, Iwona Sudoł-Szopińska, Anna Wiączek – s. 577-580

Skomplikowane przetoki odbytu o etiologii odkryptowej. Operacje oszczędzające zwieracze
Complex Cryptogladular Anal Fistulas – Sphincter Save Operations
Paweł Grochowicz – s. 581-584

Komentarz do prac
Małgorzata Kołodziejczak – s. 585-586

Comment
Małgorzata Kołodziejczak – s. 587-588


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.