Numer 9/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  9/2015

Chirurgia przewodu pokarmowego/Gastrointestinal surgery


Numer poświęcony chirurgii przewodu pokarmowego został przygotowany pod redakcją prof. dr. hab. med. Wiesława Tarnowskiego, Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

One-anastomosis gastric bypass – own experience
Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe – doświadczenia własne
Artur Binda, Adam Ciesielski, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski – s. 632-637
The impact of selected factors on intraoperative blood loss and operative time of laparoscopic sleeve gastrectomy
Wpływ wybranych czynników na śródoperacyjną utratę krwi i czas trwania laparoskopowej, rękawowej resekcji żołądka
Artur Binda, Adam Ciesielski, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski – s. 638-641

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Leak after sleeve gastrectomy. Endoscopic treatment with the use of fibrin sealant – case report
Nieszczelność po rękawowej resekcji żołądka. Leczenie endoskopowe z zastosowaniem kleju tkankowego – opis przypadku
Artur Binda, Paweł Jaworski, Emilia Kudlicka, Wiesław Tarnowski – s. 642-646
Stricture after laparoscopic sleeve gastrectomy – case report
Zwężenie po laparoskopowej, rękawowej resekcji żołądka – opis przypadku
Artur Binda, Paweł Jaworski, Adam Ciesielski, Wiesław Tarnowski – s. 647-650

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Elektrostymulacja w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej
Electrostimulation in bariatric and metabolic surgery
Paweł Jaworski, Artur Binda, Wiesław Tarnowski – s. 651-655
Metodologia prezentacji wyników chirurgicznego leczenia otyłości
Methodology for the presentation of the results of surgical treatment for obesity
Artur Binda, Paweł Jaworski, Adam Ciesielski, Wiesław Tarnowski – s. 656-661
Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe jako metoda leczenia otyłości chorobliwej i cukrzycy typu 2
One-anastomosis gastric bypass as a treatment for morbid obesity and type 2 diabetes
Paweł Jaworski, Artur Binda, Wiesław Tarnowski – s. 662-666
Rola dietetyka w opiece nad chorymi poddawanymi operacjom bariatrycznym
The role of dietitian’s in the care of patients undergoing bariatric surgery
Monika Anna Krotki – s. 667-672
Wpływ otyłości na rozwój choroby nowotworowej
Obesity and the risk of developing cancer
Paweł Jaworski, Artur Binda, Wiesław Tarnowski – s. 673-676

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski – s. 677
Comment
prof. Wiesław Tarnowski, MD, PhD – s. 678

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACA ORYGINALNA/ORIGINAL PAPER

Analiza obciążenia pracą chirurgów ortopedów podczas wykonywania zabiegów operacyjnych na podstawie wskaźnika wykorzystania rezerwy tętna
Analysis of surgeon workload during orthopaedic procedures based on the heart rate reserve index
Marcin Błoński, Andrzej Boszczyk, Stanisław Pomianowski – s. 679-682


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.