Numer 9/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  9/2016


Numer dedykowany Panu Profesorowi dr. hab. med. dr. honoris causa mult. Franciszkowi Kokotowi został przygotowany pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Więcka oraz dr. hab. med. Marcina Adamczaka z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wstęp
Andrzej Więcek, Marcin Adamczak – s. 604

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Relationship between diet and calcium-phosphorus disorders in maintenance hemodialysis patients
Związek pomiędzy dietą a zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych przewlekle hemodializowanych
Sylwia Małgorzewicz, Małgorzata Kaczkan, Magdalena Jankowska, Bolesław Rutkowski, Alicja Dębska-Ślizień – s. 605-610
Association between serum fetuin-A concentrations and vascular calcifications among patients on maintenance hemodialysis
Związek pomiędzy stężeniem fetuiny-A w surowicy i zwapnieniami naczyniowymi u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami
Danuta Fedak, Marek Kuźniewski, Paulina Dumnicka, Maria Kapusta, Grzegorz Chmiel, Bogdan Solnica, Władysław Sułowicz – s. 611-619
Three months treatment with cinacalcet does not change plasma leptin concentration in hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism
Trzymiesięczne leczenie cynakalcetem nie zmienia stężenia leptyny w osoczu u hemodializowanych chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc
Piotr Kuczera, Marcin Adamczak, Andrzej Więcek – s. 620-623
Histomorphometric analysis of glomeruli obtained by preimplantation needle biopsies of paired kidneys harvested from adult deceased donors. Important factor for kidney graft outcome
Ocena histomorfometryczna kłębuszków nerkowych pobranych metodą przedimplantacyjnej biopsji igłowej z obu nerek od dorosłych dawców zmarłych. Istotny czynnik wpływający na czynność nerki przeszczepionej
Henryk Karkoszka, Katarzyna Kwiecień, Marcin Adamczak, Magdalena Szotowska, Robert Król, Lech Cierpka, Andrzej Więcek – s. 624-631
Urinary tract infections with alert pathogens in allogeneic kidney transplant recipients
Zakażenie układu moczowego szczepami alarmowymi u chorych po zabiegu przeszczepienia nerki
Beata Semeniuk, Zbigniew Lewandowski, Łukasz Chabros, Magdalena Durlik, Teresa Bączkowska – s. 632-638
Optical coherence tomography imaging of denervated renal arteries
Wewnątrznaczyniowa optyczna tomografia koherentna w ocenie tętnic nerkowych poddanych przezskórnej denerwacji
Tomasz Roleder, Wojciech Wojakowski, Michał Tendera – s. 639-642

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Hypercalcemic crisis in patient after thyroidectomy due to suspected thyroid cancer
Przełom hiperkalcemiczny u chorej po tyreoidektomii z powodu podejrzenia raka tarczycy
Michał Holecki, Marta Pietrukaniec, Jan Duława – s. 643-646

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Positive and negative aspects of cooperative action of angiotensin II and vasopressin in the kidney
Pozytywne i negatywne skutki współdziałania angiotensyny II i wazopresyny w nerkach
Ewa Szczepańska-Sadowska – s. 647-652
From salt sensitivity to hypertension – what do we know about endogenous cardiotonic steroids?
Od sodowrażliwości do nadciśnienia tętniczego – co wiemy na temat endogennych steroidów kardiotonicznych?
Katarzyna Łabno-Kirszniok, Grzegorz Piecha, Andrzej Więcek – s. 653-658
Microbiome and the kidney
Mikrobiom w chorobach nerek
Alicja Rydzewska-Rosołowska, Katarzyna Kakareko, Mariusz Rosołowski, Tomasz Hryszko, Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec, Beata Naumnik – s. 659-663
ANCA associated vasculitis – new insight into pathogenesis, diagnostics and therapy
Nowe spojrzenie na patogenezę, diagnostykę i leczenie układowego zapalenia naczyń związanego z przeciwciałami ANCA
Maciej Szymczak, Marian Klinger – s. 664-668
The body fluid monitoring during hemodialysis using bioimpedance techniques in end-stage renal patients
Ocena stanu nawodnienia w czasie zabiegu hemodializy za pomocą techniki bioimpedancji elektrycznej u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
Andrzej Książek, Wojciech T. Załuska – s. 669-671
Cardiovascular disease in patients qualified to kidney transplantation
Choroby układu sercowo-naczyniowego u chorych zgłaszanych do przeszczepienia nerki
Jolanta Małyszko, Dominika Musiałowska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jacek Małyszko – s. 672-676
Primary hiperaldosteronism – incidence and impact on heart and kidney
Pierwotny hiperaldosteronizm – częstość występowania oraz wpływ na serce i nerki
Aleksander Prejbisz, Ewa Warchoł-Celińska, Sylwia Kołodziejczyk-Kruk, Andrzej Januszewicz – s. 677-681
The expectancy and quality of life in hypertension
Długość i jakość życia w nadciśnieniu tętniczym
Kalina Kawecka-Jaszcz, Marek Klocek – s. 682-687
Diabetes mellitus in special situations
Cukrzyca w sytuacjach szczególnych
Edward Franek, Magdalena Walicka – s. 688-691
Healthcare rationing or waste avoidance?
Racjonowanie opieki medycznej czy unikanie marnotrawstwa?
Jan Duława – s. 692-696

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek, Dr hab. med. Marcin Adamczak – s. 697
Comment
Professor Andrzej Więcek, MD, PhD, Marcin Adamczak, MD, PhD – s. 698


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.