Wydania dodatkowe


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  12C/2016

NUMER INTERDYSCYPLINARNY/INTERDISCIPLINARY ISSUE


PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Czynniki wpływające na jakość życia pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego leczonych transplantacją macierzystymi komórkami krwiotwórczymi
Factors affecting the quality of life patients with hematologic malignancies treated with hematopoietic stem cells transplantation
Kamil Wieczorek, Paulina Reinhard, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 4-13
Ewaluacja wskazań do przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych w aspekcie oceny wyników i efektywności leczenia
The evaluation of indications for hematopoietic stem cell transplantation in aspect of the assessment of the results and effectiveness of treatment
Kamil Wieczorek, Paulina Reinhard, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 14-24

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Ovarian tumor as an early recurrence of mucinosecretans appendix adenocarcinoma
Guz jajnika jako wczesna wznowa raka gruczołowego śluzotwórczego wyrostka robaczkowego
Łukasz Piskorz, Beata Piskorz, Witold Olejniczak, Piotr Misiak, Sławomir Jabłoński – s. 25-30
Nietypowy obraz kliniczny dysgerminoma. Analiza przypadku
Atypical presentation of dysgerminoma. Case report
Agnieszka Wziątek, Aleksandra Chęcińska, Anna Biskupska, Karina Kapczuk, Katarzyna Wachowiak-Szajdak, Jolanta Skalska-Sadowska, Jacek Wachowiak, Katarzyna Derwich – s. 31-35
Genetycznie uwarunkowana postać niedokrwistości Addisona-Biermera – opis przypadku dwuletniej dziewczynki
A 2 year-old girl with hereditary pernicious anemia – case study
Katarzyna Albrecht, Alicja Siwicka, Michał Matysiak, Łukasz Dembiński – s. 36-41
Zespół odpychania tylno-boczny jako tylny zespół odpychania współistniejący z klasycznym (bocznym) zespołem odpychania – opis przypadku
Posteriori-lateral pusher syndrome as posterior pusher syndrome concomitant with with lateral (contraversive) pusher syndrome – case study
Emilia Mikołajewska – s. 42-44

PRACA POGLĄDOWA/REVIEW PAPER

Znaczenie kwasu moczowego w chorobach cywilizacyjnych i przewlekłej chorobie nerek. Część I: właściwości prooksydacyjne kwasu moczowego a rozwój i progresja przewlekłej choroby nerek
The role of uric acid in civilization diseases and chronic kidney disease. Part I: the pro-oxidant properties of uric acid and their impact on the development and progression of chronic kidney disease
Katarzyna Pokitko, Zofia I. Niemir – s. 45-50


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  12B/2016

Badania podstawowe w chorobach układu krążenia/Basic science in cardiovascular disease


Numer poświęcony badaniom podstawowym w chorobach układu krążenia powstał pod redakcją dr. hab. med. Michała Mączewskiego oraz dr hab. med. Urszuli Mackiewicz z Zakładu Fizjologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Bainbridge reflex in rats with post-myocardial infarction heart failure – mathematical considerations
Odruch Bainbridge’a u szczurów z pozawałową niewydolnością serca – rozważania matematyczne
Maja Jędrzejczak, Michał Mączewski, Urszula Mackiewicz, Monika Petelczyc – s. 4-8
The effect of pacing frequency on the amplitude and time-course of cardiomyocyte shortening in isolated rat cardiomyocytes
Wpływ częstości drażnienia na amplitudę i kinetykę skurczu w izolowanych kardiomiocytach szczura
Aleksandra Paterek, Marta Kępska, Joanna Kołodziejczyk, Michał Mączewski, Urszula Mackiewicz – s. 9-14
Post-myocardial infarction left ventricular remodelling and function in the rat: analysis using the pressure-volume loops
Pozawałowa przebudowa i funkcja lewej komory serca u szczura – analiza z zastosowaniem pętli ciśnienie-objętość
Aleksandra Paterek, Marta Kępska, Joanna Kołodziejczyk, Urszula Mackiewicz, Michał Mączewski – s. 15-21

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Iron deficiency – diagnosis, classification and its association with heart failure
Niedobór żelaza – diagnostyka, klasyfikacja oraz jego powiązanie z niewydolnością serca
Aleksandra Paterek, Marta Kępska, Urszula Mackiewicz, Michał Mączewski – s. 22-27
Kardiolipina w chorobach układu sercowo-naczyniowego
Cardioplin in cardiovascular disease
Monika Duda – s. 28-33
Phosphorylation pattern of troponin I as a potential marker of the functional status of the failing myocardium
Status fosforylacji troponiny I jako potencjalny marker funkcji mięśnia sercowego w niewydolności serca
Joanna Kołodziejczyk, Aleksandra Paterek, Michał Mączewski, Urszula Mackiewicz – s. 34-38
Fibrosis as a contributing factor to the induction of ventricular arrhythmias
Włóknienie jako czynnik sprzyjający powstawaniu komorowych zaburzeń rytmu serca
Marta Kępska, Joanna Kołodziejczyk, Michał Mączewski, Urszula Mackiewicz – s. 39-44
Wpływ starzenia na przebieg oscylacji [Ca2+]i w zapłodnionych oocytach ssaków
The influence of aging on [Ca2+]i oscillations in fertilized mammalian oocytes
Katarzyna Czajkowska, Anna Ajduk – s. 45-51
New concepts of the pro-atherogenetic mechanism of vascular oxidative stress. Protective and harmful roles of NADPH oxidase
Nowa koncepcja promiażdżycowego mechanizmu naczyniowego stresu oksydacyjnego. Protekcyjna i szkodliwa rola oksydazy NADPH
Anna Gajos-Draus – s. 52-56

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
dr hab. med. Michał Mączewski, dr hab. med. Urszula Mackiewicz – s. 57
Comment
Michał Mączewski, MD, PhD, Urszula Mackiewicz, MD, PhD – s. 58


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  11B/2016

WYBRANE ZAGADNIENIA W DIAGNOSTYCE I LECZENIU NACZYŃ/DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VASCULAR DISEASES


Numer poświęcony wybranym zagadnieniom w diagnostyce i leczeniu naczyń został przygotowany pod redakcją prof. dr hab. med. Waleriana Staszkiewicza z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

A correlation between carotid arterial wall elasticity and plaque instability as a prognostic factor of restenosis after surgical treatment of internal carotid artery stenosis
Korelacja pomiędzy elastycznością ściany tętnicy szyjnej a niestabilnością blaszki miażdżycowej jako czynnik prognostyczny wystąpienia restenozy po operacji zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
Andrzej Eberhardt, Adam Lewszuk, Tomasz Krosny, Witold Raciborski, Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki – s. 4-8
Ocena przydatności badań ultrasonograficznych w obiektywnej ocenie zmian ukrwienia kończyn po rewaskularyzacji w odcinku biodrowo-udowo-podkolanowym
The accuracy of ultrasound examinations in the objective evaluation of perfusion changes in lower limbs following revascularisation of the ilio-femoro-popliteal segments
Jan Wawszczak, Paweł Dąbek, Tomasz Krosny, Andrzej Eberhardt, Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki – s. 9-13
The neurological status and the increased perioperative risk among the patients undergoing the procedure of carotid endarterectomy
Aktualny stan neurologiczny a ryzyko okołooperacyjne związane z leczeniem miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych
Grzegorz Madycki, Andrzej Eberhardt, Adam Lewszuk, Tomasz Krosny, Jan Wawszczak, Walerian Staszkiewicz – s. 14-20
Parametryzacja wymiarów tętniaków aorty brzusznej w materiale Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Parameterisation dimensions of abdominal aortic aneurysms in the material of the Department of Vascular Surgery and Angiology Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw
Alicja Siwko, Włodzimierz Hendiger, Andrzej Eberhardt, Zbigniew Kwietniak, Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz – s. 21-24
Pathophysiology, diagnosis and treatment of patients with critical limb ischaemia, based on the results of surgical treatment
Patofizjologia, diagnostyka oraz leczenie chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych w oparciu o własne wyniki leczenia zabiegowego
Piotr Słowiński, Andrzej Eberhardt, Jan Wawszczak, Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz – s. 25-30
Diagnostic work-up of elderly patients with symptoms of chronic limb ischaemia on the basis of own material
Postępowanie diagnostyczne u chorych z objawami przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych w wieku podeszłym na podstawie materiału własnego
Tomasz Krosny, Piotr Słowiński, Witold Raciborski, Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki – s. 31-35
An assessment of microcirculation after endovascular treatment of upper limb ischaemia – preliminary results
Ocena mikrokrążenia po leczeniu wewnątrznaczyniowym niedokrwienia kończyny górnej – wyniki wstępne
Witold Raciborski, Adam Lewszuk, Zbigniew Kwietniak, Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki – s. 36-38

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Postępowanie terapeutyczne w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych u chorych geriatrycznych
The current management of chronic limb ischaemia mong elderly patients
Tomasz Korn, Witold Raciborski, Włodzimierz Hendiger, Piotr Słowiński, Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz – s. 39-42
Conservative management of chronic lower limb ischaemia among elderly according to current recommendations
Leczenie zachowawcze przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych u osób w wieku podeszłym w świetle najnowszych wytycznych
Adam Lewszuk, Włodzimierz Hendiger, Wiold Raciborski, Tomasz Korn, Paweł Dąbek, Walerian Staszkiewicz – s. 43-50
Interwencje naczyniowe w objawowej miażdżycy tętnic kończyn dolnych u osób starszych
Vascular interventions in symptomatic arterial occlusive disease in the elderly
Włodzimierz Hendiger, Alicja Siwko, Piotr Słowiński, Paweł Dąbek, Tomasz Krosny, Walerian Staszkiewicz – s. 51-56

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Walerian Staszkiewicz – s. 57
Comment
Professor Walerian Staszkiewicz, MD, PhD – s. 58


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h   11B/2015

Kardiologia
Cardiology


Wstęp
Andrzej Budaj – s. 4-5
Introduction
Andrzej Budaj – s. 6-7

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Historia i teraźniejszość Kliniki Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim
Andrzej Budaj – s. 8-10
Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych u osób starszych
Acute coronary syndrome management in elderly
Bronisław Bednarz, Andrzej Budaj – s. 11-14
Odmienności inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej w wieku podeszłym
Differences of invasive treatment of coronary heart disease in the elderly
Paweł Lewandowski – s. 15-19
Niewydolność serca u osób starszych. Diagnostyka i leczenie
Heart failure in elderly. Diagnosis and treatment
Jadwiga Gębalska, Ewa Omelańczuk-Więch – s. 20-25
Znaczenie chorób towarzyszących i zespołu kruchości u chorych w podeszłym wieku z niewydolnością serca
Comorbidities and frailty in elderly patients with heart failure
Tomasz Imiela, Andrzej Budaj – s. 26-31
Inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca u ludzi starszych – ablacja przezskórna
Invasive treatment of arrhythmias in elderly – percutaneous catheter ablation
Agnieszka Sikorska, Roman Piotrowski, Tomasz Kryński, Piotr Kułakowski – s. 32-38
Elektroterapia u seniorów
Electrotherapy in seniors
Maciej Świątkowski, Piotr Kułakowski – s. 39-41
Serce pacjenta w starszym wieku. Obraz echokardiograficzny
Aging heart. Echocardiographic findings
Beata Zaborska, Tomasz Słomski – s. 42-46
Choroba wieńcowa w młodym wieku. Strategie wczesnej prewencji pierwotnej
Coronary artery disease in young age. Early primary prevention strategies
Michał Ambroziak, Andrzej Budaj – s. 47-50
Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych u chorych z cukrzycą typu 2
Management of acute coronary syndromes in patients with diabetes mellitus type 2
Małgorzata Sikora-Frąc, Andrzej Budaj – s. 51-55
Paradoks palacza u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi
Smoker’s paradox in patients with acute coronary syndromes
Bogumił Ramotowski, Andrzej Budaj – s. 56-60
Echokardiograficzna ocena geometrii i funkcji lewego przedsionka u pacjentów poddawanych ablacji podłoża migotania przedsionków
Echocardiographic assessment of left atrial anatomy and function in patients treated with cathether ablation of atrial fibrillation
Ewa Pilichowska-Paszkiet, Jakub Baran, Beata Zaborska, Piotr Kułakowski – s. 61-65
Zawał przedsionka – choroba rzadka czy rzadko rozpoznawana?
Atrial infarction – rare disease or rarely diagnosed?
Rafał Lesiak, Beata Zaborska, Andrzej Budaj – s. 66-69
Kompleksowa i dynamiczna ocena ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST
The complex and dynamic risk assessment in acute coronary syndromes with ST segment elevation
Paweł Maciejewski, Andrzej Budaj – s. 70-73
Dostępy naczyniowe w kardiologii inwazyjnej
Vascular access in invasive cardiology
Dagmara Gralak-Łachowska, Paweł Lewandowski – s. 74-78
Metody oceny wydolności fizycznej pacjentów kardiologicznych – elektrokardiograficzny, spiroergometryczny i echokardiograficzny test wysiłkowy
Methods of assessing physical capacity in cardiac patients – electrocardiographic, cardio-pulmonary and echocardiographic exercise testing
Krzysztof Smarż, Tomasz Jaxa-Chamiec, Andrzej Budaj – s. 79-83
Zastosowanie kompleksowej ultrasonografii w intensywnej terapii kardiologicznej
Application of complex ultrasonography in acute cardiac care
Mariusz Kujawski, Beata Zaborska, Maria Referowska, Anna Żuk, Paweł Lewandowski, Piotr Kokowicz, Andrzej Budaj – s. 84-90


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h   8B/2015

Choroby trzustki/Pancreatic diseases


PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Teoria a realia diagnostyki raka trzustki
Theoretical and realistic aspects in the diagnosis of pancreatic cancer
Paweł Lampe, Andrzej Grabarczyk, Katarzyna Kuśnierz – s. 4-10
Adipokines in pancreatic diseases
Adipokiny w chorobach trzustki
Katarzyna Biernacka, Ewa Małecka-Panas – s. 11-15
Powikłania naczyniowe w przebiegu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki
Vascular complications of acute and chronic pancreatitis
Barbara Włodarczyk, Ludomir Stefańczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – s. 16-22
Stłuszczenie trzustki – etiologia, diagnostyka oraz rola w patogenezie zapaleń i raka trzustki
Pancreatic steatosis – etiology, diagnostics, role in pathogenesis of pancreatitis and pancreatic cancer
Michał Stasiak, Anita Gąsiorowska – s. 23-29
Diagnostyka obrazowa torbielowatych guzów trzustki
Diagnostic imaging of cystic pancreatic tumors
Joanna Pieńkowska, Katarzyna Gwoździewicz, Tomasz Gorycki, Michał Studniarek – s. 30-37
The role of confocal microscopy in the diagnosis of pancreatic neoplasms
Rola endomikroskopii konfokalnej w diagnostyce chorób nowotworowych trzustki
Łukasz Durko, Ewa Małecka-Panas – s. 38-41
Dynamika zmian fibrynogenu w prognozowanym lekkim i ciężkim zapaleniu trzustki u ludzi
Dynamics of changes in the fibrinogen level in mild and severe pancreatitis in humans
Beata Stępień, Grażyna Rydzewska – s. 42-47

Kardiologia/Cardiology

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Migotanie przedsionków jako czynnik ryzyka zatorowości systemowej
Atrial fibrillation as a risk factor of ischemic stroke
Tomasz Zapolski, Anna Haratym-Zwolak, Andrzej Wysokiński – s. 48-57
Migotanie przedsionków a remodeling lewego przedsionka – patofizjologia i znaczenie rokownicze
Atrial fibrillation and left atrium remodelling – pathophysiology and prognostic implications
Tomasz Zapolski, Anna Kamińska, Andrzej Wysokiński – s. 58-67
Miejsce kardiowersji w terapii migotania przedsionków
Cardioversion of atrial fibrillation proceedings
Anna Kamińska, Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński – s. 68-74


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h   4B/2015

Wirusologia/Mykologia
Virology/Mycology


PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Ocena pokrewieństwa genetycznego grzybów drożdżopodobnych izolowanych od pacjentów otrzymujących całkowite żywienie pozajelitowe
Genetic relatedness analysis of yeast like fungal strains isolated from patients with total parenteral nutrition support
Magdalena Sikora, Marlena Gołaś, Katarzyna Piskorska, Ewa Swoboda-Kopeć – s. 4-9
Analiza pokrewieństwa genetycznego szczepów C. glabrata opornych na leki z grupy azoli wyizolowanych z materiałów klinicznych chorych hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym
Genetic relatedness of resistant C. glabrata strains to azoles isolated from clinical specimens of patients hospitalized in Central Clinical Hospital
Emilia Tsimbalari, Beata Sulik-Tyszka, Marlena Gołaś, Magdalena Sikora, Katarzyna Piskorska, Ewa Swoboda-Kopeć – s. 10-15
Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Candida spp. izolowanych od pacjentów z podejrzeniem fungemii odcewnikowych
Phenotypic and genotypic characteristic of Candida spp. strains isolated from patients with suspected catheter-related bloodstrem fungal infections
Sylwia Jarzynka, Ewa Swoboda-Kopeć, Maria Dąbkowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 16-22

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Patomechanizm wirusowych gorączek krwotocznych w świetle epidemii Ebola
Pathomechanism of viral hemorrhagic fevers in the context of the Ebola outbreak
Beata U. Orzechowska – s. 23-33
Wirus Ebola – aktualne zagrożenia i perspektywy kontroli zakażeń
Ebola virus – current threats and perspectives for control of infections
Marta Wróblewska, Katarzyna Pancer – s. 34-41
Diagnostyka laboratoryjna mononukleozy zakaźnej u chorych leczonych ambulatoryjnie
Laboratory diagnosis of infectious mononucleosis on an outpatient basis
Katarzyna Leś, Maciej Przybylski, Bożena Łazińska – s. 42-47
Ludzkie koronawirusy
The human coronaviruses
Krzysztof Pyrć – s. 48-54
Zakażenia po transplantacji – wpływ bezpośredni i pośredni replikacji CMV na stan kliniczny biorców narządów miąższowych i komórek krwiotwórczych
Infections following transplantation – direct and indirect impact of CMV replication on clinical status of solid organ and hematopoietic cells’ transplant recipients
Barbara Zawilińska – s. 55-60

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
dr hab. med. Barbara Zawilińska – s. 61
Comment
Barbara Zawilińska, MD, PhD – s. 62


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   12B/2014


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Ocena dynamiki uwalniania czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) przez zaktywowane in vitro płytki krwi w osoczu bogatopłytkowym
Evaluation of release rate of vascular endothelial growth factor (VEGF) by activated in vitro platelets in platelet-rich plasma
Lena Bielawska, Przemysław Kopczyński, Paulina Szubińska, Aleksandra Baszczuk, Zygmunt Kopczyński – s. 5-10

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Zespół metaboliczny – narastający problem
Metabolic syndrome – increasing problem
Ewa Otto-Buczkowska – s. 11-16

Oportunistyczne zapalenie płuc u pacjenta poddanego leczeniu immunosupresyjnemu
Opportunistic pneumoniain a patient subjected to immunosuppressive therapy
Paweł Przetacznik, Magdalena Krysa, Bogumiła Tryka – s. 18-23

INNE PRACE
OTHER ARTICLES

Przewodnik dla pediatrów i internistów, jak otworzyć podmiot leczniczy


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   11B/2014


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Analiza korelacji między spożyciem żywności a wybranymi chorobami dietozależnymi
Analysis of the correlation between food consumption and selected diet-related diseases
Mariola Kwasek, Agnieszka Obiedzińska – s. 3-9

Occurrence of heart failure in patients with metabolic syndrome in relation to body mass index in a 12-month observation
Występowanie niewydolności serca u pacjentów z zespołem metabolicznym w zależności od BMI w 12-miesięcznej obserwacji
Marcin Gierach, Joanna Gierach, Roman Junik – s. 10-15

Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich wśród populacji dużego i małego miasta
Assessment of patient compliance in the population of large and small cities
Dorota Szydlarska, Aneta Pragacz, Janusz Sierdziński, Marcin Dębski – s. 16-19

PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Linagliptyna – nowy inhibitor DPP-4 o unikalnym metabolizmie
Linagliptin – new DPP-4 inhibitor with a unique metabolism
Luiza Napiórkowska – s. 20-23

Wznowy pozaszpikowe ostrych białaczek po allotransplantacjach krwiotwórczych komórek macierzystych – patogeneza, diagnostyka, leczenie
Extramedullary relapses of acute leukemias following allogeneic hematopoietic stem cell transplantations – pathogenesis, diagnostic approach, treatment
Dariusz Kata, Katarzyna Skowron, Krystyna Jagoda, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 24-28

Znaczenie błonnika rozpuszczalnego dla zdrowia człowieka i jego występowanie w produktach dostępnych na rynku
The significance of soluble fiber for human health and its presence in the products available on the market
Lucyna Pachocka, Mariola Grzebuła – s. 29-34


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   10B/2014


Numer poświęcony pediatrii został przygotowany
pod redakcją dr hab. med. Teresy Jackowskiej, prof. nadzw. CMKP,
Kierownika Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
i dr hab. med. Beaty Pyrżak,
Kierownika Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

C O  N O W E G O  W  P E D I A T R I I
W H A T ’ S  N E W  I N  P E D I A T R I C S

PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Zespół Cushinga u dzieci
Cushing’s syndrome in children
Katarzyna Kądziela, Anna M. Kucharska, Ewelina Witkowska-Sędek, Beata Pyrżak – s. 4-10

Przyczyny przedwczesnego dojrzewania – co nowego?
Causes of precocious puberty – what’s new?
Izabela Rogozińska – s. 11-13

Czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF23) – nowy ważny czynnik w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej
Fibroblast growth factor 23 (FGF23) – a new important factor in calcium and phosphorus metabolism
Ewelina Witkowska-Sędek, Katarzyna Kądziela, Grażyna Miszkurka, Beata Pyrżak – s. 14-18

Szczepienia przeciwko grypie w sezonie 2014-2015
Vaccination against influenza in the 2014-2015 season
Teresa Jackowska, Alicja Sapała-Smoczyńska – s. 19-22

Szczepienia ochronne u pacjentów z chorobą nowotworową
Immunizations in patients with cancer
Teresa Jackowska, Monika Grzelczyk-Wielgórska, Dominika Lewicka – s. 23-27

Postępowanie medyczno-prawne w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie
Medical-legal proceedings in the case suspected domestic violence
Piotr Hartmann, Teresa Jackowska – s. 28-32

Niedokrwistość chorób przewlekłych
Anemia of chronic diseases
Joanna Wójtowicz, Teresa Jackowska – s. 33-36

Chrapiące dziecko – aktualne wytyczne dotyczące zasad rozpoznawania i leczenia obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci
Snoring child – current guidance on the diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea in children
Magdalena Tomaszewska, Dominika Kowalska-Kouassi, Teresa Jackowska, Lidia Zawadzka-Głos, Wojciech Kukwa – s. 37-43

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Inwazyjna choroba meningokokowa – praktyczne wskazówki dla lekarzy
Invasive meningococcal disease – practical guidelines for physicians
Teresa Jackowska, Ewa Wagiel – s. 44-50

Inwazyjna choroba meningokokowa – opisy przypadków uwzględniające czynniki prognostyczne
Invasive meningococcal disease – case reports of taking into account prognostic factors
Teresa Jackowska, Ewa Wagiel – s. 51-55

Narkolepsja u dzieci – zaburzenie interdyscyplinarne. Opis przypadku
Narcolepsy in children – Interdisciplinary disorder. Case study
Alicja Sapała-Smoczyńska, Marzena Pawlus, Teresa Jackowska – s. 56-58


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   05b/2013


PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Czy istnieje zespół metaboliczny?
The Metabolic Syndrome – does it exist?
Magdalena Walicka, Wojciech Bik, Ada Sawicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 4-8

Otyłość a obturacyjny bezdech senny
Obesity and obstructive sleep apnea
Monika Kuźmińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 9-13

Otyłość a choroba zwyrodnieniowa stawów
Obesity and osteoarthritis
Agnieszka Jasik, Marek Tałałaj – s. 14-18

Otyłość a choroby układu sercowo-naczyniowego
Obesity and cardio-vascular diseases
Agata Bogołowska-Stieblich, Marek Tałałaj – s. 19-25

Otyłość a choroby nerek
Obesity and kidney diseases
Marek Tałałaj – s. 26-30

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby a otyłość
Nonalcoholic fatty liver disease and obesity
Andrzej Habior – s. 31-37

Leczenie dietetyczne – ciągle aktualna metoda terapii otyłości
Dietary treatment of obesity
Magdalena Białkowska – s. 38-43

Farmakologiczne leczenie otyłości
Pharmacological treatment of obesity
Agata Kusz-Rynkun, Magdalena Walicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 44-48

Chirurgiczne leczenie otyłości
Surgical treatment of obesity
Artur Binda, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski – s. 49-54

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 55-56

Comment
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, MD, PhD – s. 57-58