Current issue


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  2021

Rekonstrukcja mięśni zwieraczy odbytu w pourazowym uszkodzeniu zwieraczy z nietrzymaniem stolca – opis przypadku
Reconstruction of anal sphincter muscles in post-traumatic sphincter damage with fecal incontinence – case report
Radosław Cylke, Magdalena Kwapisz, Agata Ostaszewska, Małgorzata Kołodziejczak
Kosmetyczny aspekt operacji proktologicznych
Cosmetic aspect of proctological surgeries
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski
Proktoginekologia – kto powinien leczyć? Propozycja algorytmu postępowania
Proctogyneacology – who should treat? A proposed treatment algorithm
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Maja Gorajska-Sieńko
Adenoidectomy and adenotonsillotomy in patients treated in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018 – a retrospective analysis
Adenotomia i adenotonsillotomia u pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku – analiza retrospektywna
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos
Assessment of the severity of chronic sinusitis in children with cystic fibrosis using the Lund-Mackay Score depending on genotype
Ocena ciężkości przewlekłego zapalenia zatok u dzieci z mukowiscydozą w skali Lund-Mackaya w zależności od genotypu
Piotr Kwast, Olga Olszewska-Sosińska, Maria Wolniewicz, Katarzyna Zybert, Dorota Sands, Lidia Zawadzka-Głos
Analysis of the level of non-specific and specific immunity parameters in saliva of children with osteogenesis imperfecta and study of relationships between selected proteins, disease symptoms and sociodemographic factors
Analiza stężeń parametrów odporności nieswoistej i swoistej w ślinie dzieci z osteogenesis imperfecta oraz badanie zależności pomiędzy wybranymi białkami a objawami choroby i czynnikami socjodemograficznymi
Agnieszka Kozubska, Janina Grzegorczyk, Magdalena Konieczka, Joanna Szczepańska