No. 10/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  10/2016

Witamina D, choroby metaboliczne kości/Vitamin D, metabolic bone diseases


The issue devoted to vitamin D and metabolic bone diseases has been edited by Professor Ewa Marcinowska-Suchowierska, MD, PhD from Department of Geriatric, Internal Medicine and Metabolic Bone Disease, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw and Associate Professor Paweł Płudowski, MD, PhD from Department of Biochemistry, Radioimmunology and Experimental Medicine, The Children’s Memorial Health Institute in Warsaw

Wstęp
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Paweł Płudowski – p. 704

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Vitamin D status and disease activity in patients with rheumatoid arthritis
Witamina D i aktywność choroby u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Vladyslav Povoroznyuk, Omelyan Synenky, Nataliya Balatska, Paweł Płudowski – p. 705-708
Czynniki wpływające na stężenie witaminy D w surowicy dzieci łódzkich w wieku wczesnoszkolnym z nadmiarem masy ciała
Factors affecting serum vitamin D concentration in schoolchildren, from Łódź, with excess body weight
Anna Łupińska, Danuta Chlebna-Sokół – p. 709-715
Zróżnicowanie objawów klinicznych wrodzonej łamliwości kości u dzieci – trudności diagnostyczne na podstawie doświadczeń własnych
Diversity of clinical symptoms of osteogenesis imperfecta in children – diagnostic difficulties based on own experience
Agnieszka Rusińska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Izabela Michałus, Olga Kurnatowska, Ewa Rychłowska, Karolina Beska, Danuta Chlebna-Sokół – p. 716-722
Vitamin D supplementation in elderly nursing home residents
Suplementacja witaminy D u osób w wieku podeszłym leczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
Małgorzata Kupisz-Urbańska, Elżbieta Kozak-Szkopek, Krzysztof Galus – p. 723-725
Porównanie komercyjnych automatycznych i manualnych metod oznaczania stężenia 25(OH)D oraz 1,25(OH)2D – doświadczenia laboratorium szpitala pediatrycznego uczestniczącego w międzynarodowym systemie kontroli jakości DEQAS
Comparison of commercially available automated and manual 25(OH)D and 1,25(OH)2D assays – experience of pediatric hospital laboratory participating in DEQAS proficiency testing
Marek Wójcik, Edyta Czekuć-Kryśkiewicz, Barbara Parafiniuk, Ewa Skorupa, Alina Kępka, Paweł Płudowski – p. 726-733

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Wrodzona łamliwość kości typu II − korzystne zmiany w diagnostyce i leczeniu. Opis przypadku
Type II osteogenesis imperfecta – favourable changes in diagnostics and treatment. Case report
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Wanda Siemiątkowska-Stengert, Danuta Chlebna-Sokół – p. 734-737

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Profilaktyka i leczenie niedoboru witaminy D – wybór właściwych rekomendacji
Best practices for the management of vitamin D deficiency
Paweł Płudowski, Waldemar Misiorowski, Jerzy Konstantynowicz, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska – p. 738-746
Vitamin D – skin synthesis revisited
Nowe spojrzenie na syntezę skórną witaminy D
Jacek Łukaszkiewicz – p. 747-749
Differences in the metabolism of vitamin D in sarcoidosis
Odmienności metabolizmu witaminy D w sarkoidozie
Tomasz Targowski – p. 750-752
Vitamin D in rheumatoid arthritis
Witamina D w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz – p. 753-755
Vitamin D toxicity
Zatrucie witaminą D
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Paweł Płudowski – p. 756-759
Krzywica niedoborowa – aktualne spojrzenie na epidemiologię, leczenie i zapobieganie
Nutritional rickets – revisited
Paweł Płudowski, Thomas D. Thacher, Irina N. Zakharova, Justyna Czech-Kowalska, Jerzy Konstantynowicz – p. 760-766
Expanded criteria for diagnosis of osteoporosis
Poszerzenie kryteriów rozpoznania osteoporozy
Edward Czerwiński, Jolanta Osieleniec, Małgorzata Berwecka – p. 767-769
Vitamin D supplementation in glucocorticoid induced osteoporosis
Suplementacja witaminy D w osteoporozie indukowanej glikokortykosteroidami
Piotr Głuszko – p. 770-772
Vitamin D3 and falls
Witamina D3 a upadki
Małgorzata Berwecka, Jarosław Amarowicz, Edward Czerwiński – p. 773-776
Calcium consumption in diet of elderly patients – literature review
Spożycie wapnia z dietą u osób starszych – przegląd literatury
Maja Warzech, Edward Czerwiński – p. 777-780
Vitamin K2 and osteoporosis – facts and myths
Witamina K2 i osteoporoza – fakty i mity
Michał Stuss, Ewa Sewerynek – p. 781-786
The role of inflammatory factors in pathogenesis of postmenopausal osteoporosis
Rola czynników zapalnych w patogenezie postmenopauzalnej osteoporozy
Dariusz Boroń, Małgorzata Kasprzyk-Żyszczyńska, Krzysztof Januszyk, Bogusław Czerny, Adam Kamiński, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Andrzej Klejewski – p. 787-794

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, dr hab. med. Paweł Płudowski, prof. nadzw. – p. 795-796
Comment
Professor Ewa Marcinowska-Suchowierska, MD, PhD, Associate Professor Paweł Płudowski, MD, PhD – p. 797-798


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.