No. 10/2008


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 10/2008


Wstęp
Andrzej Budaj – s. 633
Rehabilitacja kardiologiczna – definicja, historia, cele, znaczenie i korzyści
Cardiac rehabilitation – definition, history, aims, magnitude and benefits
Tomasz Jaxa-Chamiec – s. 634-642
Rehabilitacja kardiologiczna w różnych sytuacjach klinicznych – etapy, wskazania, przeciwwskazania, bezpieczeństwo
Cardiac rehabilitation in various clinical situation – phases, indications, contraindications, risks and safety issues
Krzysztof Smarż – s. 643-652
Wysiłek fizyczny a układ krążenia. Podstawy fizjologiczne i genetyczne. Wpływ na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
Physical effort and the cardiovascular system, physiological and genetic principles. Impact on the risk of cardiovascular diseases
Michał Ambroziak – s. 653-659
Współczesna rola testów wysiłkowych EKG i jej znaczenie w rehabilitacji kardiologicznej
The role of modern ECG exercise testing and their importance in cardiac rehabilitation
Tomasz Jaxa-Chamiec – s. 660-668
Metody diagnostyczne i terapeutyczne w rehabilitacji kardiologicznej. Testy po zawale serca i u chorych z niewydolnością serca
Diagnostic and therapeutic methods in cardiac rehabilitation – exercise testing after myocardial infarction and in patients with heart failure
Krzysztof Smarż – s. 669-676
Prewencja wtórna schorzeń sercowo-naczyniowych jako stały element kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej
Secondary prevention of cardiovascular disease as an essential element of a comprehensive cardiac rehabilitation
Tomasz Jaxa-Chamiec – s. 677-697
Komentarz do prac
Tomasz Jaxa-Chamiec – s. 698-699
Comment
Tomasz Jaxa-Chamiec – s. 700
***
Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych – s. 701