No. 11/2009


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 11/2009


PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Metody obrazowania funkcji ośrodkowego układu nerwowego: elektroencefalografia
Imaging functions of the central nervous system: electroencephalography
Aleksander Sobieszek – s. 864

Progress in studies on drug-resistant epilepsy
Postępy w badaniach nad lekoopornością padaczki
Cezary Siemianowski – s. 869

Niedrgawkowy stan padaczkowy – klinicznie trudna diagnoza
Nonconvulsive status epilepticus – difficult clinical diagnosis
Joanna Jędrzejczak – s. 874

Pathogenesis and treatment of Parkinson’s disease – evolution of views
Patogeneza i leczenie choroby Parkinsona – ewolucja poglądów
Urszula Fiszer – s. 878

Powikłania neurologiczne i psychiatryczne w chorobach tkanki łącznej
Neurological and psychiatric complications of systemic connective tissue diseases
Witold Palasik – s. 883

Zespół Guillaina-Barrégo
Guillain-Barré syndrome
Małgorzata Michałowska – s. 889

Rozpoznawanie objawów przemocy u pacjentów zgłaszających się do przychodni i oddziałów neurologicznych
Recognition of symptoms of violence in cases of patients showing up in ambulatories and neurological wards
Jacek J. Pruszyński – s. 894

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Urszula Fiszer, dr med. Cezary Siemianowski – s. 899

Comment
prof. dr hab. med. Urszula Fiszer, dr med. Cezary Siemianowski – s. 900

INNE PRACE
OTHER ARTICLES

Hipotermia poresuscytacyjna – wskazania, sposób prowadzenia, skuteczność kliniczna, powikłania stosowania
Resuscitative hypothermia – indications, the way of proceeding, clinical efficacy, complications
Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Piotr Szczesiul, Anna Nielepiec-Jałosińska, Jerzy Robert Ładny – s. 901

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 907