No. 11/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  11/2015

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży/Arterial hypertension in children and adolescents


The issue devoted to arterial hypertension in children and adolescents has been prepared by prof. Mieczysław Litwin from Department of Nephrology and Arterial Hypertension, The Children’s Memorial Health Institute in Warsaw.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Prevalence of arterial hypertension and anthropometrical predictors of elevated blood pressure in 14 years old adolescents
Występowanie nadciśnienia tętniczego i ocena antropometrycznych predyktorów podwyższonego ciśnienia tętniczego u nastolatków w wieku 14 lat
Tadeusz Dereziński, Zbigniew Kułaga, Mieczysław Litwin – p. 756-759
Accelerated maturation of peripheral blood lymphocytes in children with primary hypertension
Przyspieszone dojrzewanie limfocytów krwi obwodowej u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Anna Niemirska, Jacek Michałkiewicz, Mieczysław Litwin – p. 760-765
Assessment of central blood pressure as a predictor of target organ damage in children with primary hypertension
Ocena centralnego ciśnienia tętniczego jako predyktora uszkodzenia narządowego u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Łukasz Obrycki, Jędrzej Sarnecki, Anna Niemirska, Mieczysław Litwin – p. 766-771

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Genetic polymorphisms of endothelial nitric oxide synthase in children with primary hypertension
Polimorfizmy genu śródbłonkowej syntazy tlenku azotu u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Joanna Śladowska-Kozłowska, Mieczysław Litwin – p. 772-778
The role of immune system in pathogenesis of primary hypertension
Udział mechanizmów odpornościowych w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego
Jacek Michałkiewicz – p. 779-786
Pediatric hypertension – definition, normative values, epidemiology, screening and treatment
Nadciśnienie tętnicze u dzieci – zarys problemu, wartości referencyjne, wskazania do badań przesiewowych i zasady leczenia
Mieczysław Litwin, Zbigniew Kułaga – p. 787-793

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Mieczysław Litwin – p. 794
Comment
prof. Mieczysław Litwin, MD, PhD – p. 795

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACA ORYGINALNA/ORIGINAL PAPER

Transfusion-associated necrotizing enterocolitis (TANEC) – early post-transfusion complication in neonates with extremely low birth weight (ELBW) or one of the risk factor necrotizing enterocolitis (NEC)? One centre’s experience
Potransfuzyjne martwicze zapalenie jelit (TANEC) – wczesne powikłanie poprzetoczeniowe u noworodków ze skrajnie niską masą urodzeniową (ELBW) czy jeden z czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit (NEC)? Doświadczenie jednego ośrodka
Aleksandra Janusz, Joanna Janusz, Krystyna Wieczorek, Joanna Józwa, Anna Grajewska, Joanna Toborek, Maria Czachura, Bożena Drybańska – p. 796-799
Evaluation of the efficacy and safety of adalimumab therapy in pediatric patients with Crohn’s disease
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii adalimumabem u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Dorota Jarzębicka, Joanna Sieczkowska, Grzegorz Oracz, Jarosław Kierkuś – p. 800-805

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Dwa przypadki niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego w wyniku skrętu jelita grubego
Two cases of mechanical bowel obstruction due to large intestine volvulus
Łukasz Piskorz, Wojciech Jankowski, Piotr Misiak, Jacek Śmigielski – p. 806-810