No. 12/2010


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 12/2010


Wstęp
Andrzej Budaj – s. 892

Introduction
Andrzej Budaj – s. 893

Curriculum Vitae Prof. dra hab. med. Leszka Ceremużyńskiego
Wspomnienie
Andrzej Budaj – s. 894

Historia i teraźniejszość Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Grochowskim w Warszawie*
Andrzej Budaj – s. 896


REVIEW PAPERS

Badania wieloośrodkowe z udziałem Kliniki Kardiologii CMKP – jak zmieniły leczenie ostrych zespołów wieńcowych
Multicentre studies in which the Department of Cardiology of the Postgraduate Medical School participated – their contribution to contemporary treatment of acute coronary syndromes
Bronisław Bednarz, Andrzej Budaj – s. 898

Nowe kierunki badań nad profilaktyką powikłań zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków. Udział Kliniki Kardiologii CMKP w wieloośrodkowych badaniach klinicznych
New research trends on prevention of embolic complications in patients with atrial fibrillation. Participation of the Department of Cardiology Postgraduate Medical School in multicentre clinical trials
Tomasz Jaxa-Chamiec, Andrzej Budaj – s. 905

Typowe i nietypowe objawy zaburzeń rytmu serca
Typical and atypical symptoms of cardiac arrhythmias
Sebastian Stec – s. 910

Miejsce ablacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca
Position of ablation in the management of arrhythmias
Tomasz Kryński, Sebastian Stec, Piotr Kułakowski – s. 917

Implantowane kardiowertery-defibrylatory
Implantable cardioverter-defibrillator
Ewa Makowska – s. 923

Stymulacja resynchronizująca serca – nadzieja dla chorych z niewydolnością serca – wyzwanie dla kardiologa
Cardiac resynchronization therapy – hope for the patients with heart failure – the challenge for a cardiologist
Maciej Świątkowski – s. 928

Optymalizacja leczenia przeciwpłytkowego w ostrych zespołach wieńcowych
Optimising antiplatelet therapy in acute coronary syndromes
Bogumił Ramotowski, Andrzej Budaj – s. 932

Nadreaktywność osoczowego układu krzepnięcia i płytek krwi w niewydolności serca. Jak zapobiegać i leczyć?
Heart failure confers a hypercoagulable state and increased blood platelets activity. How to prevent and treat?
Jadwiga Gębalska – s. 938

Kliniczna i angiograficzna ocena ryzyka chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST
Clinical and angiographic risk stratification of patients with acute coronary syndrome without ST elevation
Paweł Maciejewski, Andrzej Budaj – s. 942

Powikłania naczyniowe po zabiegach kardiologii interwencyjnej – diagnostyka i postępowanie
Vascular complications after cardiac invasive procedures – diagnosis and management
Paweł Lewandowski, Paweł Maciejewski – s. 948

Nefropatia pokontrastowa
Contrast-induced nephropathy (CIN)
Dariusz Winek – s. 953

Choroba wieńcowa w młodym wieku jako efekt współdziałania czynników genetycznych i środowiskowych
Coronary artery disease in young age as the effect of cooperation between genetic and environmental factors
Michał Ambroziak, Andrzej Budaj – 956

Hiperglikemia w ostrych zespołach wieńcowych u pacjentów z cukrzycą i bez cukrzycy
Hyperglycaemia in acute coronary syndromes in diabetics and non-diabetics
Małgorzata Sikora-Frąc – s. 963

Zawał prawej komory serca i jego następstwa
Right ventricular myocardial infarction and its consequences
Krzysztof Smarż, Beata Zaborska – s. 968

Troponiny jako wskaźnik uszkodzenia mięśnia serca nie zawsze świadczący o zawale
Cardiac troponins as an evidence of myocardial necrosis but not always the marker of myocardial infarction
Piotr Kokowicz – s. 974

***

Lista recenzentów w roku 2010
List of our reviewers in 2010 – s. 980

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 983