No. 12/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 12/2011


35 lat Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – s. 988-989


ORIGINAL PAPERS

Terapia sekwencyjna zakażeń H. pylori u dzieci – doświadczenia własne
Sequential therapy for H. pylori in children – own experience
Piotr Albrecht, Maria Kotowska, Marcin Banasiuk, Agnieszka Gawrońska, Edyta Sienkiewicz, Izabella Łazowska-Przeorek, Aleksandra Banaszkiewicz, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Marcin Dziekiewicz, Andrzej Radzikowski– s. 990-994

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej z uwzględnieniem wyników biopsji kości u dzieci z przewlekłą chorobą nerek
Chronic kidney disease – mineral bone disorders and bone biopsy results in children with chronic kidney disease
Helena Ziółkowska, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Andrzej Dębiński, Maria Roszkowska-Blaim – s. 995-1001

Czy dziecko z agenezją nerki powinno pozostawać pod stałą opieką nefrologiczną?
Should a child with renal agenesis be under the care of a nephrologist?
Joanna Załęska-Ponganis,, Teresa Jackowska, – s. 1002-1007

Obraz kliniczny kardiomiopatii przerostowej u dzieci – doświadczenia własne
Clinical profile of hypertrophic cardiomyopathy in children – own experience
Lidia Ziółkowska, Anna Turska-Kmieć, Agnieszka Boruc, Jadwiga Daszkowska-York, Maria Biernatowicz, Dorota Sobielarska-Łysiak, Monika Kowalczyk, Katarzyna Bieganowska, Wanda Kawalec – s. 1008-1014

Przydatność oznaczania biomarkerów kardiologicznych w ocenie czynności serca u dzieci chorych na białaczkę, leczonych antracyklinami
The usefulness of cardiac biomarkers for cardiac evaluation in children with leukemia treated with anthracyclines
Teresa Jackowska, Robert Wasilewski, Małgorzata Gołąbek – s. 1015-1018

Nadużywanie alkoholu przez dzieci i młodzież jako przyczyna hospitalizacji w oddziale pediatrycznym
Alcohol abuse by children and adolescents as a cause of hospitalisation at the paediatric department
Piotr Hartmann,, Teresa Jackowska,, Monika Grzelczyk-Wielgórska,, Róża Słowikowska, Jacek Grygalewicz – s. 1019-1024

Using alcohol or other psychoactive substances, and the occurrence of risky behaviors in adolescents, based on own material
Using alcohol or other psychoactive substances, and the occurrence of risky behaviors in adolescents, based on own material
Monika Grzelczyk-Wielgórska,, Teresa Jackowska,, Marcin Wojnar, Bartosz Szulc, Julita Wojnar – s. 1025-1031

Zaburzenia oddychania u dzieci chrapiących w czasie snu, w świetle badań polisomnograficznych
Sleep disorders of breathing in snoring children in the light of the polysomnography
Jacek Grygalewicz, Teresa Jackowska,, Hanna Mazurkiewicz, Joanna Anyszka, Alicja Sapała – s. 1032-1037

Porównanie stężenia prokalcytoniny w różnicowaniu przyczyn gorączki u dzieci w zależności od zastosowanej metody diagnostycznej
Comparison of procalcitonin levels in differentiating the causes of fever in children, depending on the diagnostic method
Teresa Jackowska, Joanna Anyszka, Katarzyna Pawlik, Barbara Czarnocka – s. 1038-1045


REVIEW PAPERS

Współczesne poglądy na etiologię „idiopatycznych” komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci
Modern concepts on the etiology of the „idiopathic” ventricular arrhythmias in children
Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska, Wanda Kawalec, Maria Biernatowicz-Góźdź, Monika Kowalczyk, Małgorzata Żuk, Elżbieta Czarnowska, Maciej Pronicki, Elżbieta Świątek-Rawa, Anna Kamińska, Andrzej Kościesza, Grażyna-Brzezińska-Rajszys – s. 1046-1053

Produkty inżynierii tkankowej dla pacjentów pediatrycznych
Tissue engineered products for pediatric patients
Joanna Wójtowicz,, Joanna Leszczyńska, Katarzyna Walenko, Małgorzata Lewandowska-Szumieł – s. 1054-1060

Komentarz do prac
dr hab. med. Teresa Jackowska – s. 1061

Comment
prof. Teresa Jackowska – s. 1062

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences