No. 2/2017


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 2/2017

Cukrzyca – od otyłości do przeszczepienia trzustki/Diabetes – from obesity to pancreas transplantation


Numer poświęcony cukrzycy – od otyłości do przeszczepienia trzustki został przygotowany pod redakcją prof. dr. hab. med. Edwarda Franka z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Socioeconomic, psychological and health-related correlates of fatigue in adults with longstanding type 1 diabetes
Socjoekonomiczne, psychologiczne oraz związane ze zdrowiem wykładniki zmęczenia u osób dorosłych z długim wywiadem cukrzycy typu 1
Anna Duda-Sobczak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka – s. 60-65
Rola rs1260780 FKBP51 oraz rs6688832 H6PD w patogenezie rozwoju nadwagi i otyłości
The role of rs1260780 FKBP51 and rs6688832 H6PD in the pathogenesis of the development of overweight and obesity
Marta Danikiewicz, Łukasz Urbaniec, Magdalena Włodarska, Joanna Burzyńska, Joanna Stompór, Mateusz Gola, Mirosław Śnit, Władysław Grzeszczak – s. 66-70
Czy istnieje zależny od ostrej hiperglikemii wpływ kontroli hemostazy na śmiertelność pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonym interwencyjnie powikłanym zaburzeniami przepływu wieńcowego?
Is there acute hyperglycemia-dependent impact of hemostasis on mortality in patients with acute coronary syndrome treated interventionally complicated by impaired coronary flow?
Bernadetta Kałuża, Piotr Seweryniak, Robert J. Gil, Edward Franek – s. 71-76
Influence of working status on the control of diabetes (data from the PROGENS DIET study) – letter to the Editor
Wpływ pracy na kontrolę cukrzycy (dane z badania PROGENS DIET) – list do redakcji
Magdalena Walicka, Alicja Milczarczyk, Bożena Mospan, Anna Zonenberg, Piotr Bijoś, Małgorzata Masierek, Edward Franek – s. 77-80

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Qualification for pancreas transplantation in patient with type 1 diabetes – case report
Kwalifikacja pacjentki z cukrzycą typu 1 do przeszczepienia trzustki – opis przypadku
Agnieszka Tuszyńska, Edward Franek – s. 81-83

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Insulinooporność a stan przedcukrzycowy
Insulin resistance and prediabetes
Luiza Napiórkowska, Edward Franek – s. 84-88
Współczesne leczenie otyłości u pacjentów z cukrzycą
Contemporary treatment of obesity in patients with diabetes
Renata Romańska, Edward Franek – s. 89-94
Hipoglikemia w cukrzycy typu 1
Hypoglycemia in type 1 diabetes
Lidia Kania – s. 95-98
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w endokrynopatiach
Disorders of carbohydrate metabolism in endocrinopathies
Anita Tarnowska, Magdalena Walicka, Edward Franek – s. 99-103

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Edward Franek – s. 104
Comment
Professor Edward Franek, MD, PhD – s. 105

RECENZENCI/REVIEWERS

Lista Recenzentów w roku 2016
Reviewers list in 2016
prof. dr hab. med. Ryszard Brzozowski – s. 106


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.