No 2/2019


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  2/2019


Analiza wpływu różnych rodzajów znieczulenia mieszanego na hemodynamikę centralną w cholecystektomii laparoskopowej
Comparative analysis of the effect of various types of combined anaesthesia on the central hemodynamics in laparoscopic cholecystectomy
Oleksandr Melnyk, Oleksandr Oliynyk, Anna Slifirczyk, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny
Endoskopowe i histopatologiczne wyniki badania endoskopowego przełyku pacjentów skierowanych przez lekarzy rodzinnych w latach 2008-2013
Endoscopic and histologic findings in patients referred for endoscopy by general practitioners in 2008-2013
Katarzyna Budrewicz
Markery uszkodzenia śródbłonka we wczesnym i zaawansowanym rozsiewie raka piersi
Markers of endothelial dysfunction in early and advanced breast cancer dissemination
Weronika Bulska-Bedkowska, Jerzy Chudek
Terapia z udziałem zwierząt w leczeniu i rehabilitacji dzieci z autyzmem
The use of dog therapy in the treatment and rehabilitation of children with autism
Renata Bociarska, Beata Janina Olejnik, Monika Chorazy, Katarzyna Snarska, Jolanta Lewko


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.