No. 3/2009


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 03/2009


 

Numer dedykowany Profesorowi Krzysztofowi Bieleckiemu z okazji 70-lecia urodzin powstał dzięki Profesorowi Ireneuszowi Kozickiemu i Doc. dr. hab. med. Wiesławowi Tarnowskiemu, Kierownikowi Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Wprowadzenie
prof. dr hab. med. Ireneusz Kozicki – s. 164

Curriculum Vitae Profesora Krzysztofa Bieleckiego
doc. dr hab. med. Wiesław Tarnowski – s. 165

PRACE ORYGINALNE
ORGINAL PAPERS

“Anatomiczne” całkowite usunięcie tarczycy w materiale własnym – ocena prospektywna powikłań po operacji raka i chorób nienowotworowych
Postoperative complications after total thyroidectomy for carcinoma and for benign thyroid disease. A prospective study
Ireneusz Kozicki, Sergiusz Durowicz – s. 167

Łagodne choroby przełyku leczone chirurgicznie
Surgical treatment of benign esophageal disorders
Wiesław Tarnowski – s. 173

Postępowanie w ostrym zapaleniu trzustki – doświadczenia Kliniki Chirurgii
Management in acute pancreatitis – clinical experience
Jerzy Sieklucki, Natalia Krześniak – s. 180

Chirurgiczne powikłania chorób jelita grubego (niedrożność, przedziurawienie, krwotok) w materiale Kliniki
Surgical complications of large bowel diseases (obstruction, perforation, haemorrhage) – experience of one institution
Piotr Kamiński – s. 185

Leczenie chirurgiczne powikłań choroby uchyłkowej jelita grubego – doświadczenia własne
Surgery for complications of diverticular disease of colon – own experience
Artur Binda, Piotr Kamiński – s. 195

Nieswoiste choroby zapalne jelit. Dwadzieścia lat doświadczenia klinicznego
Inflammatory bowel diseases. Twenty years of clinical experience
Lech Baczuk – s. 204

Pooperacyjne zaburzenia motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego na modelu zwierzęcym
Postoperative upper gut motility disorders in animal model
Adam Kiciak, Katarzyna Borycka, Krzysztof Bielecki – s. 214

Komentarz do prac
Wiesław Tarnowski – s. 225

Comment
Wiesław Tarnowski – s. 226

INNE PRACE
OTHER ARTICLES

Osobowość chirurga
Surgeon´s personality
Krzysztof Bielecki – s. 227

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 235