No. 4/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  4/2015

Mikrobiologia/Microbiology


The issue devoted to microbiology has been prepared by prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć, Head of Department of Microbiology, National Tuberculosis and Lung Diseases Research Institute in Warsaw.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Zakażenia krzyżowe w rutynowej diagnostyce w laboratoriach prątka – czynniki ryzyka, wykrywanie i sposoby ich zapobiegania
Cross-contamination in routine diagnostic in the mycobacteriology laboratories – risk factors, detection and prevention
Monika Kozińska, Katarzyna Wasiak, Magdalena Klatt, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 228-234
Spoligotype-defined population structure of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Eastern Poland
Struktura populacyjna lekoopornych szczepów Mycobacterium tuberculosis izolowanych z obszaru Polski Wschodniej, na podstawie typowania genetycznego metodą spoligotyping
Tomasz Jagielski, Magdalena Klatt, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 235-241
Mutacje w genie pncA jako główny mechanizm oporności na pirazynamid wśród prątków gruźlicy
Mutations in the pncA gene as a major mechanism of resistance to pyrazinamide among Mycobacterium tuberculosis
Agnieszka Napiórkowska, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 242-248
Use of GenoType MTBDR plus assay for the detection of mycobacteria molecular rifampicin and isoniazid resistance
Zastosowanie testu GenoType MTBDR plus do wykrywania molekularnych mechanizmów oporności na ryfampicynę i izoniazyd wśród prątków gruźlicy
Anna Zabost, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 249-254
Wykrywanie prątków Mycobacterium tuberculosis complex w materiałach tkankowych utrwalonych w parafinie
Detection of Mycobacterium tuberculosis complex in paraffin-embedded tissue specimens
Sylwia Brzezińska, Małgorzata Szołkowska, Renata Langfort, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 255-260
Analiza częstości występowania i ocena lekowrażliwości szczepów Klebsiella pneumoniae NDM-1 na oddziale chirurgii CSK WUM w okresie 1.01.2012-30.09.2014 roku
Klebsiella pneumoniae NDM-1 prevalence and drug-sensitivity at CSK WUM between January 1, 2012 and September 30, 2014
Agnieszka Milner, Danuta Bieńko, Renata Kamola, Agnieszka Kraśnicka, Halina Marchel, Olga Saran, Grażyna Dulny, Ewa Swoboda-Kopeć – s. 261-268
Molecular analysis of Klebsiella pneumoniae ESBL (+) isolated from patients hospitalized in the National Tuberculosis and Lung Diseases Research Institute at the Intensive Care Unit
Analiza molekularna szczepów Klebsiella pneumoniae ESBL (+) izolowanych od chorych hospitalizowanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Oddziale Intensywnej Terapii
Violetta Petroniec, Anna Lutyńska, Maciej Polak, Krystyna Maszkowska-Kopij, Bożena Rychwalska, Agnieszka Lenarczyk, Jacek Prokopowicz, Witold Tomkowski, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 269-273
Identification of rod-shaped Gram-negative bacilli of Enterobacteriaceae family by MALDI-TOF mass spectrometry
Identyfikacja pałeczek Gram-ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae przy użyciu spektrometrii masowej MALDI-TOF
Robert Kuthan, Łukasz Chabros, Anna Sawicka-Grzelak, Grażyna Młynarczyk – s. 274-276
Comparison of identification methods of vancomycin-resistant enterococci in MALDI-TOF MS, Vitek 2 and API 20 STREP
Porównanie wyników identyfikacji wankomycyno-opornych enterokoków metodą MALDI-TOF MS, Vitek 2 i API 20 STREP
Łukasz Chabros, Robert T. Kuthan, Anna Sawicka-Grzelak, Grażyna Młynarczyk – s. 277-281
Mikrobiologiczna analiza drobnoustrojów izolowanych z dróg oddechowych dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc
Microbiological analysis microorganisms isolated from the airways of adult CF patients treated in the National Tuberculosis and Lung Disease Research Insitute
Agnieszka Iwańska, Joanna Nowak, Wojciech Skorupa, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 282-288

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Can Interferon-Gamma Release Assays be helpful for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis?
Czy testy IGRA mogą okazać się pomocne w diagnostyce gruźlicy płuc i postaci pozapłucnych?
Dagmara Borkowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 289-293

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 294-295
Comment
prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć, MD, PhD – s. 296-297


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.