No. 5/2008


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 05/2008


Zaburzenia szlaków sygnałowych hormonu tarczycy – trijodotyroniny – w raku nerki typu jasnokomórkowego
Disturbances of thyroid hormone signal pathway – in clear cell carcinal renal carcinome
Alicja Nauman, Agnieszka Piekiełko-Witkowska, Olga Turowska, Piotr Popławski, Adam Master, Zbigniew Tański, Joanna Lampkowska, Anna Wójcicka, Izabela Brózda, Monika Puzianowska-Kuźnicka – s. 268-278

Fizjologiczne, patologiczne i farmakologiczne stymulatory receptora tyreotropiny
Psychological, pathological and pharmacological thyrotropin receptor stimulators
Grażyna Adler – s. 279-284

NIS i pendryna – białka metabolizmu jodu w zróżnicowanych rakach tarczycy
NIS nad pendrin – the proteins of iodide metabolism in differentiated thyroid carcinomas
Joanna Skubis-Zegadło, Barbara Górka, Jolanta Czerwińska, Barbara Czarnocka – s. 285-290

Ekspresja NrCAM w rakach brodawkowatych tarczycy
NrCAM expression in papillary thyroid carcinomas
Barbara Górka, Joanna Skubis-Zegadło, Barbara Czarnocka – s. 291-296

Neuronalna cząsteczka adhezyjna L1: struktura molekularna, funkcje biologiczne i rola w inwazji nowotworów
The neural cell adhesion molecule L1: molecular, structure, biological functions and its role in the tumor invasion
Joanna Skubis-Zegadło, Barbara Górka, Ewa Kubik, Barbara Czarnocka – s. 297-303

Mapowanie epitopów konformacyjnych ludzkiej peroksydazy tarczycowej
Mapping conformational epitopes of human thyroid peroxidase
Monika Góra, Marlena Godlewska – s. 304-309

Obecność fosducyny w tarczycy
Presence of phosducin in the thyroid
Urszula Piotrowska, Grażyna Adler, Ireneusz Kozicki – s. 310-316

Historia Zakładu Biochemii Klinicznej w latach 1971-2008
Andrzej Gardas – s. 317-325

The history of the Department of Clinical Biochemistry in years 1971-2008
Andrzej Gardas – s. 326-328

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych