No. 5/2014


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 5/2014


A N E S T E Z J O L O G I A I I N T E N S Y W N A T E R A P I A
A N A E S T H E S I O L O G Y A N D I N T E N S I V E C A R E


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Wpływ obustronnej poprzecznej blokady ściany brzucha po cięciu cesarskim w znieczuleniu podpajęczynówkowym na natężenie bólu pooperacyjnego i zapotrzebowanie na morfinę podawaną podskórnie w analgezji pooperacyjnej. Doświadczenia własne
Effect of bilateral transverse block of the abdominal wall (tap block) after cesarean section with spinal analgesia to the intensity of postoperative pain and request morphine administered subcutaneously in postoperative analgesia. Own experience
Tomasz Rosiński, Radosław Chutkowski, Paweł Krzęczko, Edyta Wiklińska, Karolina Nędzi, Małgorzata Malec-Milewska – s. 308-312

Porównanie różnych metod łagodzenia bólu pooperacyjnego u osób otyłych poddawanych operacji rękawowej resekcji żołądka metodą laparoskopową
Comparison of different methods of postoperative analgesia used in obese patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy
Anna Rupniewska-Ładyko, Magdalena Napiórkowska, Kaja Borelowska, Małgorzata Malec-Milewska – s. 313-316

Zastosowanie termolezji w leczeniu bólu przewlekłego opornego na farmakoterapię
Radiofrequency ablation for the management of pharmacotherapy – resistant chronic pain
Małgorzata Malec-Milewska, Iwona Kolęda, Agnieszka Sękowska, , Hanna Kucia, , Dariusz Kosson, , – s. 317-322

Zastosowanie oksykodonu w terapii różnych zespołów bólu przewlekłego – ustalenia wstępne
The use of oxycodone in the treatment of different chronic pain syndromes – preliminary findings
Agnieszka Sękowska, , Hanna Kucia, , Małgorzata Malec-Milewska – s. 323-327

Znieczulenie złożone podpajęczynówkowe w odcinku lędźwiowym oraz ciągłe zewnątrzoponowe w odcinku piersiowym do zabiegów rekonstrukcji piersi metodą wolnego płata (DIEP lub SIEA) – doświadczenia własne
Combined anesthesia – spinal and thoracic continuous epidural, in free flap breast reconstruction surgery (DIEP or SIEA) – our experience
Paweł Krzęczko, Kamil Radzikowski, Radosław Chutkowski, Bartłomiej Wódarski, Marek Molski, Łukasz Ulatowski, Małgorzata Malec-Milewska – s. 328-333

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Zespół Goodpasture’a w przebiegu grypy A/H1N1 – opis przypadku
Goodpasture’s syndrome in the course of H1N1 influenza A – case report
Urszula Zielińska-Borkowska, Magdalena Walicka, Małgorzata Złotorowicz, Cezary Kosiński, Barbara Lickiewicz, Michał Pirożyński, Kamil Radzikowski, Agnieszka Witak-Grzybowska – s. 334-338

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Diagnostyka laboratoryjna sepsy – biomarkery
Laboratory diagnosis of sepsis – biomarkers
Urszula Zielińska-Borkowska, Katarzyna Wieczorek – s. 339-345

Kardiometria elektryczna – nowa metoda nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego
Electrical velocimetry – a new noninvasive hemodynamic monitoring system
Radosław Chutkowski, Małgorzata Malec-Milewska – s. 346-351

Czy mezenchymalne komórki macierzyste są szansą na przełom w leczeniu ARDS?
Are mesenchymal stem cells a chance for the breakthrough in the treatment of acute respiratory distress syndrome?
Tomasz Skirecki, , Grażyna Hoser, Urszula Zielińska-Borkowska – s. 352-356

KOMENTARZ
COMMENT

Komentarz do prac
dr med. Małgorzata Malec-Milewska, dr med. Urszula Zielińska-Borkowska – s. 357

Comment
Małgorzata Malec-Milewska, MD, PhD, Urszula Zielińska-Borkowska, MD, PhD – s. 358