No. 6/2014


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 6/2014


H E P A T O L O G I A
H E P A T O L O G Y


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Serum cystatin C in chronic liver disorders: not a simple marker of renal function impairment
Cystatyna C w przewlekłych chorobach wątroby: nie tylko wskaźnik upośledzenia funkcji nerek
Jerzy Jaroszewicz, Magdalena Rogalska-Taranta, Magdalena Płońska-Rogalska, Tomasz Szulżyk, Paweł Kozłowski, Tadeusz W. Łapiński, Robert Flisiak – s. 364-368

Relation of lysosomalexoglycosidases activity in serum of patients fed parenterally with nutrient mixtures – preliminary study
Mieszaniny żywieniowe a aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy krwi chorych żywionych parenteralnie – doniesienie wstępne
Katarzyna Raczkowska, Sławomir D. Szajda, Krzysztof Raczkowski, Sylwia Chojnowska, Alina Kępka, Krystyna Ościłowicz, Agnieszka Szymańska, Emilia Konarzewska-Duchnowska, Ewelina Dąbrowska, Małgorzata Knaś, Jadwiga Snarska, Bartłomiej Biedziuk, Krzysztof Zwierz, Napoleon Waszkiewicz, Jerzy R. Ładny – s. 369-375

Influence of interferon-alpha2b on hepatocytes regeneration in periportal and perivenular zones of liver lobules after partial hepatectomy in rats
Wpływ interferonu alfa-2b na regenerację hepatocytów w regionie wrotnym i okołocentralnym u szczurów, po częściowej hepatektomii
Barbara Sobala-Szczygieł, Brygida Adamek, Michał Kukla, Anna Żurek, Jarosław Szczygieł, Lucjan Kępa, Barbara Oczko-Grzesik, Grażyna Spausta, Andrzej Wiczkowski, Marek Hartleb – s. 376-383

Severe steatosis of transplanted liver in patient with genotype 3 hepatitis C virus infection
Masywne stłuszczenie przeszczepionej wątroby u chorego zakażonego wirusem HCV o genotypie 3
Joanna Musialik, Henryk Karkoszka, Andrzej Więcek – s. 384-388

Vascular endothelial growth factor (VEGF) liver tissue concentration in delayed stages of rat liver regeneration upon interferon α2b influence
Stężenie naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostowego (VEGF) w tkance wątrobowej w późniejszych etapach regeneracji wątroby szczura poddanej działaniu interferonu α2b
Brygida Adamek, Joanna Katarzyna Strzelczyk, Marzena Zalewska-Ziob, Janusz Kasperczyk, Grażyna Spausta, Michał Kukla, Marek Hartleb, Andrzej Wiczkowski – s. 389-394

Does Interferon α2b administration exert an effect on DNA content difference in proliferating hepatocytes of perivenular and periportal zones in rats after partial hepatectomy?
Czy interferon α2b wywiera wpływ na różnicę zawartości DNA w proliferujących hepatocytach strefy okołocentralnej i okołowrotnej u szczurów po częściowym usunięciu wątroby?
Barbara Sobala-Szczygieł, Brygida Adamek, Michał Kukla, Anna Żurek, Jerzy Ihnatowicz, Barbara Oczko-Grzesik, Lucjan Kępa, Grażyna Spausta, Andrzej Wiczkowski, Marek Hartleb – s. 395-399

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Alcohol induced severe hypertriglyceridemia in HIV/HCV coinfected patient – case report
Hipertriglicerydemia indukowana nadużywaniem alkoholu u chorego z koinfekcją HIV/HCV – opis przypadku
Magdalena Rogalska-Płońska, Anna Grzeszczuk, Tomasz Szulżyk, Aldona Kowalczuk-Kot, Robert Flisiak – s. 400-404

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Diagnostyka obrazowa w ostrym zapaleniu trzustki
Diagnostic imaging of acute pancreatitis
Joanna Pilch-Kowalczyk, Jan Baron – s. 405-409

Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych i inne choroby przebiegające z niszczeniem przewodów żółciowych
Primary sclerosing cholangitis and other diseases associated with injury to the bile ducts
Tomasz Walentek, Alina Chwist, Adam Miśkiewicz, Michał Żorniak, Marek Hartleb – s. 410-416

Praktyczne aspekty powikłań terapii antyretrowirusowej
Complications of antiretroviral treatment in clinical practice
Katarzyna Maciejewska, Miłosz Parczewski – s. 417-423

KOMENTARZ
COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, prof. dr hab. med. Marek Hartleb – s. 424

Comment
prof. Anna Boroń-Kaczmarska, MD, PhD, prof. Marek Hartleb, MD, PdD – s. 425