No. 6/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  6/2015

Hematologia/Hematology


The issue devoted to hematology has been prepared by prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, Head of Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation, Medical University of Silesia in Katowice.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci i młodzieży po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Invasive fungal infections in children and adolescents after hematopoietic stem cell transplantation
Jan Styczyński, Karolina Siewiera, Krzysztof Czyżewski, Jowita Frączkiewicz, Krzysztof Kałwak, Ewa Gorczyńska, Alicja Chybicka, Olga Zając-Spychała, Jacek Wachowiak, Jolanta Goździk, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Jerzy Kowalczyk, Mariusz Wysocki – p. 361-366
An analysis of discrepancies between test results of the selected protein parameters and clonal bone marrow plasma cells in an assessment of treatment response in a group of patients with multiple myeloma (MM) prior to an autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT)
Analiza niespójności wyników badań wybranych parametrów białkowych surowicy krwi i klonalnych plazmocytów szpiku w ocenie odpowiedzi na leczenie u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (MM) poddanych autologicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (AHSCT)
Iwona Grygoruk-Wiśniowska, Sławomira Kyrcz-Krzemień – p. 367-373
Czy pełne typowanie alleliczne HLA rodzeństwa wykraczające poza zakres badania niezbędny dla segregacji haplotypów jest uzasadnione?
High resolution typing of 10/10 HLA alleles in sibling donor/recipient pairs – is it justified by revealing existing mismatches undetected in standard matching?
Monika Dzierżak-Mietła, Mirosław Markiewicz, Monika Sankowska, Agnieszka Karolczyk, Patrycja Zielińska, Anna Koclęga, Krzysztof Białas, Sławomira Kyrcz-Krzemień – p. 374-377
An assessment of the frequency of lymphocytes with IL-4 intracellular expression and IL-4 concentration in the plasma of patients with chronic lymphocytic leukemia depending on the occurrence of Epstein-Barr virus DNA in peripheral blood mononuclear cells
Ocena liczby limfocytów z wewnątrzkomórkową ekspresją IL-4 oraz stężenia IL-4 w osoczu u chorych na przewlekłą białeczkę limfocytową w zależności od obecności DNA wirusa Epsteina-Barr w komórkach mononuklearnych krwi obwodowej
Ewelina Grywalska, Jacek Roliński, Agnieszka Grafka, Maciej Maj, Michał Mielnik, Marcin Pasiarski, Agnieszka Stelmach-Gołdyś, Anna Bzdek, Elżbieta Fitas, Monika Walankiewicz, Stanisław Góźdź – p. 378-383
Standaryzacja metody oznaczenia ekspresji P-selektyny na płytkach krwi przy pomocy cytometru przepływowego oraz analiza porównawcza z metodą agregometrii impedancyjnej u chorych na ostrą białaczkę szpikową
Standarization of the method to determine the expression of P-selectin on platelets by means of the flow cytometer and comparison with impedance aggregometry method in acute myeloid leukemia patients
Joanna Bienias, Krystyna Jagoda, Mirosław Markiewicz, Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Sławomira Kyrcz-Krzemień – p. 384-390

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

The importance of MRD monitoring in intensive treatment for chronic lymphocytic leukemia – a case report
Znaczenie monitorowania MRD w intensywnym leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej – analiza przypadku klinicznego
Anna Koclęga, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Mirosław Markiewicz, Małgorzata Kopera, Sławomira Kyrcz-Krzemień – p. 391-394
Ostra białaczka szpikowa w przebiegu ciąży. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Acute myeloid leukemia during pregnancy. A case report and review of the literature
Dariusz Kata, Ewelina Lieber, Katarzyna Duda, Tomasz Goc, Anna Wacławik, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Andrzej Witek – p. 395-398
Ciężka niedokrwistość hemolityczna makroangiopatyczna u pacjentki z koarktacją aorty – opis rzadkiego przypadku i przegląd piśmiennictwa
Severe macroangiopathic hemolytic anemia in a patient with coarctation of the aorta – presentation of a rare case and review of the literature
Dariusz Kata, Ewelina Lieber, Katarzyna Duda, Sławomira Kyrcz-Krzemień – p. 399-402

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Epidemiologia i diagnostyka mikrobiologiczna inwazyjnej choroby grzybiczej
Epidemiology and microbiologic diagnostics of invasive fungal disease
Danuta Dzierżanowska, Lidia Gil, Beata Jakubas, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Jan Styczyński – p. 403-409
Rekomendacje terapii inwazyjnej choroby grzybiczej u pacjentów z nowotworami hematologicznymi lub poddawanymi przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Recommendations for therapy of invasive fungal disease in patients with hematological malignancy or undergoing hematopoietic stem cell transplantation
Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Lidia Gil, Beata Jakubas, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Jan Styczyński – p. 411-418
Rola autologicznego przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu stwardnienia rozsianego
The role of autologous hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of multiple sclerosis
Sławomira Kyrcz-Krzemień, Dariusz Kata, Katarzyna Duda, Ewelina Lieber, Karolina Torba, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Grzegorz Helbig – p. 419-423

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień – p. 424
Comment
prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, MD, PhD – p. 425

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Ω-3 PUFA supplementation decreases nuclear factor κB activity and attenuates pressure overload-induced cardiac dysfunction
Suplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi ω-3 obniżająca aktywność czynnika transkrypcyjnego κB i zapobiegająca dysfunkcji serca indukowanej przeciążeniem ciśnieniowym
Monika K. Duda, Paweł Dobrzyń, Urszula Mackiewicz, Agnieszka Dobrzyń, Michał Mączewski – p. 426-432
The effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids enriched diet on the contractile function, structure, Ca2+ handling and electrophysiology in the rat heart
Wpływ diety wzbogaconej w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 na funkcję skurczową i morfologię lewej komory oraz na wewnątrzkomórkowy obieg Ca2+ i elektrofizjologię w sercu szczura
Michał Mączewski, Monika Duda, Mariusz Marciszek, Joanna Kołodziejczyk, Urszula Mackiewicz – p. 433-438