No. 7/2012


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 7/2012


ORIGINAL PAPERS

Porównanie dwóch ilościowych metod mikroskopowej oceny krwawienia płodowo-matczynego
Comparison of two quantitative methods of microscopic feto-maternal haemorrhage evaluation
Agata Gieleżyńska, Jadwiga Fabijańska-Mitek – s. 549-552

Wprowadzenie matczynych i płodowych parametrów morfologicznych krwi do obliczania dawek immunoglobuliny anty-RhD stosowanej po porodzie
Introduction of maternal and foetal morphological parameters of blood for calculation the postpartum anti-RhD immunoglobulin doses
Agata Gieleżyńska, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Marzena Dębska – s. 553-556

Analiza wczesnego chimeryzmu przy użyciu PCR w czasie rzeczywistym jako czynnik rokowniczy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi po allogenicznym przeszczepieniu hematopoetycznych komórek krwiotwórczych
Early chimerism analysis using real-time PCR method as a predictor of graft-versus-host-disease following allogeneic haematopoietic stem cell transplantation
Katarzyna Guz, Barbara Nasiłowska-Adamska, Kazimierz Hałaburda, Agnieszka Orzińska, Bożena Mariańska, Ewa Brojer – s. 557-562

Ekspresja molekuł CD79b, CD25 i CD100 na komórkach B w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL-B)
Expression of CD79b, CD25 and CD100 molecules on B cells in chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
Joanna Kopeć-Szlęzak, Urszula Podstawka, Agnieszka Gajewska, Anika Sikorska – s. 563-568


REVIEW PAPERS

Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnostyce neutropenii
Flow cytometry in diagnostics of neutropenia
Barbara Piątosa, Maja Klaudel-Dreszler – s. 569-575

Nowe układy grupowe krwi
New blood group systems
Jadwiga Fabijańska-Mitek, Agata Gieleżyńska, Katarzyna Koza – s. 576-582

Zastosowanie cytometrii przepływowej w immunohematologicznej ocenie krwinek czerwonych
Application of flow cytometry in immunohaematological assessment of red blood cells
Anna Stachurska, Jadwiga Fabijańska-Mitek – s. 583-588

Hemoglobinopatie i talasemie – podłoże genetyczne oraz diagnostyka z zastosowaniem technik biologii molekularnej
Hemoglobinopathies and thalasemias – genetic basis and molecular diagnosis
Katarzyna Koza, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Adrianna Łoniewska-Lwowska – s. 589-594

Dlaczego warto badać proteom krwinek czerwonych przechowywanych w bankach krwi
Why study proteome of red blood cells stored in blood banks
Adrianna Łoniewska-Lwowska, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Katarzyna Koza – s. 595-598

Rola hepcydyny w stanach zapalnych
The role of hepcidin in inflammation
Teresa Jackowska, Joanna Wójtowicz – s. 599-604

Komentarz do prac
Jadwiga Fabijańska-Mitek – s. 605

Comment
Jadwiga Fabijańska-Mitek, PhD – s. 606