No. 7/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  7/2015

Geriatria/Geriatrics


The issue devoted to geriatry has been prepared by prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka (Head of Department of Human Epigenetics, Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences in Warsaw, Department of Geriatrics and Gerontology, Medical Centre of Postgraduate Education in Warsaw) and Jacek Putz (Department of Geriatrics and Gerontology, Medical Centre of Postgraduate Education in Warsaw).

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Communication with elderly patients – a key to success in geriatric care
Komunikacja z pacjentami w starszym wieku – klucz do sukcesu w opiece geriatrycznej
Katarzyna Broczek – s. 444-450
Aging and the endocrine system
Starzenie i układ endokrynny
Marta Jonas, Alina Kuryłowicz, Monika Puzianowska-Kuźnicka – s. 451-457
The strategies of treatment of atrial fibrillation in the elderly
Leczenie migotania przedsionków u pacjentów w podeszłym wieku
Agata Bogołowska-Stieblich, Agata Kusz-Rynkun, Marek Tałałaj – s. 458-462
Heart failure in the elderly
Niewydolność serca w wieku podeszłym
Agata Kusz-Rynkun, Agata Bogołowska-Stieblich, Marek Tałałaj – s. 463-467
Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona
Neurodegenerative diseases: Alzheimer’s and Parkinson’s disease
Małgorzata Gaweł, Anna Potulska-Chromik – s. 468-476
Non-cognitive symptoms of dementia
Niekognitywne objawy demencji
Jacek J. Pruszyński – s. 477-481
Chronic kidney disease in the elderly
Przewlekła choroba nerek w wieku podeszłym
Marek Tałałaj, Agata Bogołowska-Stieblich, Agata Kusz-Rynkun – s. 482-488
Leczenie bólu u chorych w wieku podeszłym
Pain treatment in the elderly
Małgorzata Malec-Milewska – s. 489-497

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Misdiagnosis of respiratory symptoms in elderly patients – clinical cases
Błędy w diagnostyce objawów ze strony układu oddechowego u pacjentów w starszym wieku – przypadki kliniczne
Katarzyna Broczek – s. 498-504

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka, dr med. Jacek Putz – s. 505-506
Comment
prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka, MD, PhD, Jacek Putz, MD, PhD – s. 507-508

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Evaluation of body posture and upper limb efficiency in women after surgery within the mammary gland
Ocena postawy ciała i sprawności kończyny górnej u kobiet po zabiegu chirurgicznym w obrębie gruczołu piersiowego
Aleksandra Kołodziejczyk, Wojciech Zegarski, Maciej Kopeć – s. 509-514
Identification of musculoskeletal hazards for laparoscopic surgeons
Identyfikacja zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego u chirurgów wykonujących zabiegi laparoskopowe
Joanna Bartnicka, Grzegorz Kowalski, Agnieszka Ziętkiewicz – s. 515-523
Wykorzystanie terapii behawioralnej jako głównej metody interwencji u dzieci i młodzieży w celu zwiększenia doustnej akceptacji pokarmów i płynów: systematyczny przegląd badań empirycznych
Implementation of behavioral therapy as a primary intervention for children and teenagers to increase solids and liquids acceptance: systematic review of the empirical researches
Katarzyna Bąbik, Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski – s. 524-534


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.