No. 8/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 08/2011ORIGINAL PAPERS

Zaburzenia funkcji poznawczych oraz epizod dużej depresji jako niezależne czynniki ryzyka zaburzeń świadomości po zabiegach kardiochirurgicznych. Prospektywne badanie obserwacyjne
Cognitive impairment and an episode of major depression as independent factors of delirium after cardiac surgery. Prospective observational study
Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Wojciech Fendler, Karol Woźniak, Andrzej Banyś, Ryszard Jaszewski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska – s. 637-643

Leczenie uzależnienia od benzodiazepin u osób w wieku podeszłym
Therapy of the benzodiazepine dependence in the elderly
Anna Basińska – s. 644-648


REVIEW PAPERS

Niedożywienie i dylematy leczenia żywieniowego w geriatrii
Malnutrition and nutritional therapy dilemmas in geriatrics
Z. Beata Wojszel – s. 649-657

Infekcyjne zapalenie wsierdzia – obraz kliniczny i zasady leczenia u osób starszych
Infective endocarditis – clinical presentation and therapy in older people
Agnieszka Kasiukiewicz, Z. Beata Wojszel – s. 658-665

Zespoły depresyjne w wieku podeszłym – archetyp zaburzeń afektywnych?
Depression in old age – archetype of affective disorders?
Tadeusz Parnowski – s. 666-670

Zasady farmakoterapii w wieku podeszłym
Principles of geriatric pharmacotherapy
Agnieszka Borzym – s. 671-675

Epidemiologia zaburzeń otępiennych w Polsce – przegląd badań
The epidemiology of dementia in Poland – epidemiological research review
Andrzej Kiejna, Dorota Frydecka, Przemysław Biecek, Tomasz Adamowski – s. 676-681

Przestrzeganie zaleceń medycznych przez pacjentów w wieku podeszłym
Adherence to meditcation among elderly patients
Tomasz Sobów – s. 682-687

Łagodne zaburzenia poznawcze
Mild cognitive impairment
Tomasz Gabryelewicz – s. 688-691

Somatyczne przyczyny zaburzeń świadomości u osób w podeszłym wieku
Somatic causes of delirium in elderly patients
Katarzyna Broczek – s. 692-700

Problemy związane z piciem alkoholu przez osoby starsze
Problems connected with alcohol use in elderly
Bogusław Habrat – s. 701-704

Komentarz do prac
Prof. nadzw. dr hab. med. Tadeusz Parnowski – s. 705

Comment
Prof. nadzw. dr hab. med. Tadeusz Parnowski – s. 706

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences