No. 9/2009


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 09/2009


PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER

Całkowite awulsyjne amputacje palców ręki obrączką u nastolatków podczas sportowych zajęć w szkole
Complete finger amputations after ring avulsion injuries in teenagers practicing sport at school
Marek Molski – s. 640

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Medycyna regeneracyjna w leczeniu Epidermolysis bullosa – rola chirurgii plastycznej
Regenerative medicine in the treatment for Epidermolysis bullosa – the role of plastic surgery
Bartłomiej Noszczyk – s. 646

Skutki niepomyślne i powikłania po wstrzyknięciach syntetycznych substancji trwale wypełniających tkanki miękkie
Adverse reactions and complications to injectable soft tissue permanent fillers
Mariusz Adam Szabela – s. 651

Metody obrazowania perforatorów tętniczych
Diagnostic methods of arterial perforator mapping
Kamil Pietrasik – s. 656

Guz olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgnistej – współczesna diagnostyka i leczenie
Giant cell tumor of the tendon sheath – current diagnostics and treatment
Łukasz Ulatowski – s. 661

Zespół kanału nadgarstka – przegląd literatury i doświadczenia własne
Carpal Tunel Syndrome – the review of the literature and our experience
Marcin Nowak, Józef Jethon – s. 665

Aktualne sposoby rekonstrukcji niewielkich ubytków nerwów dłoniowych wspólnych i właściwych
Actual reconstruction methods of short digital peripheral nerve gaps
Maciej Kulicki, Józef Jethon – s. 673

Surgical treatment of rhinophyma
Chirurgiczne leczenie guzowatości nosa
Katarzyna Osiak, Józef Jethon – s. 678

Współczesne poglądy na temat rekonstrukcji powiek i dróg łzowych po usunięciu nowotworów okolicy powiek
Eyelid and lacrimal duct reconstruction following tumor resection of the eyelids area – an updated review of literature
Piotr Osuch, Józef Jethon – s. 685

Leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu siodełkowatego kciuka
Surgical treatment of arthrosis of the trapeziometacarpal joint of the thumb
Anna Skowrońska-Kononiuk – s. 692

Basal cell carcinoma. Current views (Part I). Epidemiology, pathogenesis, clinical features
Rak podstawnokomórkowy skóry. Współczesne poglądy (Część I). Epidemiologia, patogeneza, obraz kliniczny
Tomasz Dębski, Lubomir Lembas, Józef Jethon – s. 696

Basal cell carcinoma. Current views (Part II). Diagnostics and treatment
Rak podstawnokomórkowy skóry. Współczesne poglądy (Część II). Diagnostyka, leczenie
Tomasz Dębski, Lubomir Lembas, Józef Jethon – s. 706

Basal cell carcinoma. Current views (Part III). Surgical treatment
Rak podstawnokomórkowy skóry. Współczesne poglądy (Część III). Leczenie chirurgiczne
Tomasz Dębski, Lubomir Lembas, Józef Jethon – s. 714

Komentarz do prac
Józef Jethon – s. 725

Comment
Józef Jethon – s. 727

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 731