No. 9/2013


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 9/2013


 

EDITORIAL ARTICLE

Ponad pół wieku hematologii dziecięcej w Polsce. Historia pierwszej Kliniki Hematologii Dziecięcej w Warszawie
Michał Matysiak – s. 594-595


ORIGINAL PAPERS

Charakterystyka kliniczna, immunofenotypowa i genetyczna ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt
Clinical, immunophenotypic and genetic characteristics of infant acute lymphoblastic leukemia
Lidia Kajdas, Łukasz Sędek, Jacek Karpe, Walentyna Balwierz, Magdalena Ćwiklińska, Katarzyna Drabko, Jerzy R. Kowalczyk, Benigna Konatkowska, Jacek Wachowiak, Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Ninela Irga, Anna Balcerska, Katarzyna Pawelec, Michał Matysiak, Elżbieta Latos-Grażyńska, Alicja Chybicka, Katarzyna Muszyńska-Rosłan0, Maryna Krawczuk-Rybak0, Grażyna Sobol-Milejska, Agnieszka Mizia-Malarz, Tomasz Szczepański – s. 596-603

Nawroty choroby nowotworowej i powikłania infekcyjne jako najczęstsze przyczyny niepowodzeń po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Disease relapse and infectious complications as the main cause of stem cell transplant failure
Jan Styczyński, Robert Dębski, Anna Krenska, Krzysztof Czyżewski, Ninela Irga, Magdalena Szalewska, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Marcin Płonowski, Elżbieta Leszczyńska, Maryna Krawczuk-Rybak, Tomasz Ociepa, Tomasz Urasiński, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki – s. 604-608

Zaburzenia psychiczne indukowane steroidami u adolescentów w przebiegu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej
Mental disorders induced by steroids in the course of treatment for acute lymphoblastic leukemia in adolescents
Marzena Samardakiewicz, Jakub Litak, Aneta Szudy, Agata Makarewicz – s. 609-614

Zastosowanie paliferminu u dzieci i młodzieży poddawanych transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych
Palifermin use in children and adolescents undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Krzysztof Czyżewski, Jan Styczyński, Robert Dębski, Anna Krenska, Mariusz Wysocki – s. 615-621

Style radzenia sobie rodziców w sytuacji choroby nowotworowej dziecka a poziom lęku – na przykładzie stylu skoncentrowanego na zadaniu (SSZ) i stylu skoncentrowanego na emocjach (SSE)
Styles of coping in parents of child cancer patients vs state and trait anxiety levels – case of task-oriented (SSZ) and emotion-oriented (SSE) coping strategies
Monika Piotrowska-Matyszczak, Marzena Samardakiewicz – s. 622-626

Analiza czynników prognostycznych w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci leczonych w regionie kujawsko-pomorskim w latach 1976-2010
Analysis of risk factors in children treated for acute lymphoblastic leukemia in bydgosko-kujawski region in 1976-2010
Agnieszka Jatczak-Gaca, Jan Styczyński, Andrzej Kołtan, Robert Dębski, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki – s. 627-633

Ocena przydatności jednoczasowego oznaczania liczby krwinek białych i stężeń białka c-reaktywnego oraz prokalcytoniny w przewidywaniu przebiegu zakażenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i implantowanym centralnym cewnikiem naczyniowym
The value of concomitant measurement of white blood count, C-reactive protein and procalcitonin in predicting the course of infection in children with acute lymphoblastic leukemia and central venous catheter
Tomasz Ociepa, Emilia Sawka, Paulina Panek, Magdalena Wołczyk, Tomasz Urasiński – s. 634-639

Analiza przyczyn zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci
The analysis of the cause of thromboembolism in children
Katarzyna Smalisz-Skrzypczyk, Anna Klukowska, Katarzyna Pawelec, Michał Matysiak – s. 640-645


REVIEW PAPERS

Sferocytoza wrodzona u dzieci – badania diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne
Hereditary spherocytosin in children – diagnosis and treatment
Anna Adamowicz-Salach – s. 646-650


CASE REPORT

Przemijający zespół mieloproliferacyjny u noworodka z prawidłowym kariotypem
Transient myeloproliferative disorder in newborn with normal karyotype
Barbara Sikorska-Fic, Iwona Malinowska, Michał Matysiak, Elżbieta Chmarzyńska-Mróz, Ewa Bocian – s. 651-655

Komentarz do prac
Jerzy R. Kowalczyk – s. 656-657

Comment
Jerzy R. Kowalczyk – s. 658-659