Numer 1/2009


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   01/2009


Hiperurykemia a nadciśnienie tętnicze
Hyperuricemia and hypertension
Anna Posadzy-Małaczyńska, Andrzej Tykarski – s. 4-10

Zmiany otępienne w przebiegu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy
Dementia in the course of hypertension and diabetes
Jerzy Głuszek – s. 11-16

Pierwotny hiperaldosteronizm – co nowego?
Primary aldosteronism- what is a new?
Krystyna Widecka – s. 17-21

Diagnostyka guza chromochłonnego z perspektywy 2008 roku
Diagnostics of pheochromocytoma in 2008
Mariola Pęczkowska, Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz – s. 22-27

Biomarkery uszkodzenia nerek
Biomarkers of kidney injury
Lidia Hyla-Klekot, Franciszek Kokot – s. 28-33

Ograniczenie spożycia soli kuchennej jako metoda prewencji nadciśnienia tętniczego
Salt intake reduction as the prevention method for arterial hypertension
Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Kalina Kawecka-Jaszcz – s. 34-38

Inhibitory konwertazy angiotensyny kontra sartany – co wiemy z wyników wielkich badań klinicznych w 2008 roku?
Angiotensin-converting enzyme inhibitors versus sartans – what do we know from the outcomes of the mega-trials in 2008?
Krzysztof J. Filipiak – s. 39-43

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów w bardzo podeszłym wieku
Treatment of hypertension in the very elderly patients
Tomasz Grodzicki, Jerzy Gąsowski – s. 44-49

Ważne badania w dziedzinie nadciśnienia tętniczego
Important studies and trials in hypertension
Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz – s. 50-54

Komentarz do prac
Włodzimierz Januszewicz – s. 55

Comment
Włodzimierz Januszewicz – s. 56

INNE PRACE
OTHER ARTICLES

Współczesne poglądy na zastosowanie w praktyce klinicznej hipotermii terapeutycznej
Contemporary views on the use of therapeutic hypothermia in clinical practice
Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Ewa Chabielska, Jerzy Robert Ładny – s. 57-62

Zapalenia płuc u chorych leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia – praca oryginalna
Pneumonia in patients after out-of-hospital cardiac arrest treated in emergency department – original paper
Sławomir Lech Czaban, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Jadwiga Jaworowska, Wojciech Kuźniak, Jerzy Robert Ładny, Bogusław Poniatowski – s. 63-70

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 71-72