Numer 12/2014


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   12/2014


Numer dedykowany uczestnikom i wyykładowcom
„Jesiennej Szkoły Endokrynologii”, organizowanej od 20 lat przez
Klinikę Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
został przygotowany przez prof. Wojciecha Zgliczyńskiego,
Kierownika Kliniki

E N D O K R Y N O L O G I A
E N D O C R I N O L O G Y

KOMENTARZ
COMMENT

Wstęp i komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński – s. 805-806

Introduction and comment
Prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD – s. 807-808

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Analiza czynników mających wpływ na wybór specjalizacji z endokrynologii
Analysis of factors influencing the choice of specialty in endocrinology
Wojciech Stefan Zgliczyński, Wojciech Zgliczyński – s. 809-813

Clinical and hormonal assessment of patients with empty sella on MRI
Kliniczna i hormonalna ocena pacjentów z obrazem pustego siodła tureckiego w badaniu MR
Maria Stelmachowska-Banaś, Izabella Czajka-Oraniec, Wojciech Zgliczyński – s. 814-818

Czy kontrast jodowy podany w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) hamuje jodochwytność tarczycy oraz zmienia stężenia TSH i hormonów tarczycy w przypadkach wola guzowatego i autoimmunizacyjnej choroby tarczycy
Does application of iodinated contrast agent during endoscopic retrograde cholangiopancreatograhy (ERCP) change the thyroid uptake and thyroid function parameters in patients with pre-existing thyroid diseases
Helena Jastrzębska, Magdalena Kochman, Tadeusz Szwed, Dariusz Kąkol, Wojciech Zgliczyński – s. 819-822

Bilateral adrenal tumors with subclinical hypercortisolemia. To operate or observe?
Obustronne guzy nadnerczy z podkliniczną hiperkortyzolemią. Operować czy obserwować?
Lucyna Papierska, Karolina M. Nowak – s. 823-827

Diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome (PCOS). Metabolic associations between NAFLD and PCOS – preliminary study
Rozpoznawanie niealkoholowego stłuszczenia wątroby u kobiet z nadwagą i otyłością z zespołem policystycznych jajników. Współzależności metaboliczne między oboma zespołami – badanie wstępne
Jarosław Kozakowski, Renata Kapuścińska, Wojciech Zgliczyński – s. 828-834

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Fetal neck tumor – differentiation from thyroid goiter
Guz szyi u płodu wymagający różnicowania z wolem
Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Romuald Dębski – s. 835-837

Acute renal failure in the course of hypercalcemic crisis due to parathyroid carcinoma – the case study
Ostra niewydolność nerek w przebiegu przełomu hiperkalcemicznego u chorego z rakiem przytarczyc – opis przypadku
Waldemar Misiorowski, Magdalena Kochman – s. 838-842

Zaczerwienienie twarzy – problem interdyscyplinarny. Nietolerancja histaminy w przebiegu niedoboru diaminooksydazy
Plethoric facies – multidisciplinary problem. Histamine intolerance secondary to reduced diamine oxydase activity
Elżbieta Karpińska-Gasztoł, Małgorzata Gutowska, Piotr Zdunowski, Wojciech Zgliczyński – s. 843-846

PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Chromogranin A (CgA): structure, biological function, pre-analytical, analytical, and clinical aspects of its measurement in blood
Chromogranina A (CgA): budowa, funkcja biologiczna, przedanalityczne, analityczne i kliniczne aspekty oznaczania jej we krwi
Piotr Glinicki, Wojciech Jeske – s. 847-851

Prevention and monitoring of the side effects of chronic corticosteroid therapy
Zapobieganie i monitorowanie działań niepożądanych przewlekłej steroidoterapii
Karolina M. Nowak, Lucyna Papierska – s. 852-859

Przedwczesne wygasanie czynności jajników
Premature ovarian failure
Katarzyna Jankowska – s. 860-864

Rola witaminy D w ciąży
The role of vitamin D in pregnancy
Joanna Misiorowska, Waldemar Misiorowski – s. 865-871

Zespół psychoendokrynny w wybranych endokrynopatiach
Psychoendocrine syndrome in selected endocrinopathies
Agnieszka Baranowska-Bik, Wojciech Zgliczyński – s. 872-875

RECENZENCI
REVIEWERS

Lista Recenzentów w roku 2014
Reviewers list in 2014
Prof. dr hab. med. Ryszard Brzozowski – s. 876


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.