Numer 4/2006


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   4/2006


Stany zagrożenia życia
Life-threatening conditions

Udar mózgu i stan padaczkowy – neurologiczne stany zagrożenia życia
Stroke and status epilepticus – a neurological-threatening condition
Urszula Fiszer, Witold Palasik

Diagnostyka i leczenie krwawień wrzodowych
Diagnosis and treatment of bleeding peptic ulcers
Witold Bartnik

Przełom tarczycowy
Thyroid storm
Helena Jastrzębska

Przełom nadnerczowy
Acute adrenal crisis
Lucyna Papierska

Wyróżnione doktoraty na stopień doktora nauk medycznych przeprowadzone
w roku akademickim CMKP 2004/2005
Distinguish dissertations for medical doctor degree in academical
year 2004/2005 The Medical Centre of Postgraduate Education

Subiektywna i obiektywna ocena jakości życia po jednostronnej talamotomii u chorych z drżenną postacią choroby Parkinsona
Subjective and objective quality of life assessment in tremor dominant Parkinson’s disease patients after unilateral thalamotomy
Michał Sobstyl

Prospektywna ocena skuteczności antybiotykoterapii u chorych z posocznicą spowodowaną zapaleniem otrzewnej
Prospective study on effectiveness of antibiotic in patients with septicaemia peritonitis
Urszula Zielińska

Inne publikacje
Other publications

Minimalna encefalopatia wątrobowa – rozpoznawanie i znaczenie kliniczne
Minimal hepatic encephalopathy – diagnosis and clinical significance
Agata Goś-Zając, Andrzej Habior

Wpływ VIP i PACAP 38 na wydzielanie cytokin i kortykosteronu w warunkach ostrego zapalenia indukowanego przez lipopolisacharydy (LPS) bakterii Gram-ujemnych
Effects of VIP and PACAP 38 on serum concentration and corticosterone during lipopolisaccharide (LPS) – induced acute inflammation
Wojciech Bik, Ewa Wolińska-Witort, Magdalena Chmielowska, Lidia Martyńska, Agnieszka Baranowska-Bik, Bogusława Baranowska

Zastosowanie metod cytometrycznej analizy komórek w badaniach klinicznych
Flow Cytometry Methods in Clinical Cell Analysis
Joanna Kopeć-Szlęzak, Jolanta Woźniak

Współczesna opinia o leczeniu farmakologicznym osteoporozy
Present opinion on the pharmacological treatment of osteoporosis

Leczenie osteoporozy farmakologiczne – zasadność jej stosowania i wyboru leku
Pharmacological treatment of osteoporosis – treatment goals and choice of medication
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Marek Tałałaj, Michał Wąsowski, Ewa Czerwińska

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych