Numer 4/2014


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 4/2014


O N K O L O G I A I H E M A T O L O G I A D Z I E C I Ę C A
P E D I A T R I C O N C O L O G Y A N D H E M A T O L O G Y


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Analiza przyczyn niepowodzeń leczenia dzieci z mięsakiem Ewinga w Polsce w latach 1999-2006 według programu EURO-EWING 99
Causes of treatment failure in children with Ewing’s sarcoma in Poland treated with EURO-EWING 99 program (1999-2006)
Katarzyna Drabko, Anna Raciborska, Katarzyna Bilska, Jan Styczyński, Marek Ussowicz, Marta Choma, Beata Wójcik, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Ewa Gorczyńska, Szymon Skoczeń, Wojciech Woźniak, Jolanta Goździk, Jerzy Kowalczyk – s. 216-220

Diagnostyczne obrazowanie guzów mózgu u dzieci przy pomocy pozytonowej emisyjnej tomografii z zastosowaniem znakowanej 18F-tyrozyny
Diagnostic imaging of brain tumors in children with O-(2-18F-Fluoroethyl)-L-Tyrosine positron emission tomography
Monika Pogorzała, , Bogdan Małkowski, , Jan Styczyński, , Mariusz Wysocki, – s. 221-224

Monitorowanie i walidacja minimalnej choroby resztkowej metodą cytometrii przepływowej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
Flow cytometry monitoring and validation of minimal residual diseases in childhood acute lymphoblastic leukemia
Robert Dębski, , Łukasz Sędek, Anna Jaworska-Posadzy, Alicja Sonsala, Andrzej Kołtan, , Tomasz Szczepański, Monika Pogorzała, , Mariusz Wysocki, , Jan Styczyński, – s. 225-230

Ocena wpływu obniżenia aktywności L-asparaginazy i reakcji alergicznej na wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
Analysis of the influence of decrease of L-asparaginase activity and hypersensitivity reaction on the treatment outcome in children with acute lymphoblastic leukemia
Małgorzata Czogała, Krystyna Sztefko, Iwona Rogatko, Walentyna Balwierz, – s. 231-237

Polimorfizm 677C>T genu reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR) a wczesne powikłania leczenia wysokimi dawkami metotreksatu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
677C>T 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase reductase (MTHFR) polymorphism and early toxicity of high-dose methotrexate in children treated for acute lymphoblastic leukemia
Magdalena Ćwiklińska, Walentyna Balwierz, Mirosław Bik-Multanowski, Tomasz Klekawka – s. 238-244

Nieprawidłowości genetyczne w ostrej białaczce szpikowej u dzieci w Polsce
Genetic abnormalities in children with acute myeloid leukemia in Poland
Teofila Książek, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Małgorzata Szurgot, Michał Matysiak, Barbara Fic-Sikorska, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Lucyna Maciejka-Kapuścinska, Alicja Chybicka, Kinga Potocka, Jacek Wachowiak, Jolanta Skalska-Sadowska, Jerzy R. Kowalczyk, Beata Wójcik, Mariusz Wysocki, Sylwia Kołtan, Maryna Krawczuk-Rybak, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Wojciech Młynarski, Małgorzata Stolarska, Tomasz Urasiński0, Elżbieta Kamieńska0, Tomasz Szczepański, Renata Tomaszewska, Grażyna Sobol-Milejska, Agnieszka Mizia-Malarz, Grażyna Karolczyk, Jolanta Podhorecka, Maria Wieczorek, Irena Karpińska-Derda, Walentyna Balwierz – s. 245-251

Przeszczepienia komórek krwiotwórczych w pediatrycznych ośrodkach transplantacyjnych 1989-2012: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
Hematopoietic stem cell transplantation in Polish pediatric transplant centres 1989-2012: a report of the Polish Pediatric Study Group for Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Jacek Wachowiak, Alicja Chybicka, Jerzy R. Kowalczyk, Mariusz Wysocki, Jolanta Goździk, Ewa Gorczyńska, Krzysztof Kałwak, Jan Styczyński, Katarzyna Drabko, Anna Pieczonka – s. 252-260

Wyniki terapii przeciwciałami anty-CD20 u dzieci z EBV-zależnym poprzeszczepowym zespołem limfoproliferacyjnym
Results of therapy with anti-CD20 antibodies in EBV-related post-transplant lymphoproliferative disorder
Jan Styczyński, Krzysztof Kałwak, Krzysztof Czyżewski, Joanna Owoc-Lempach, Anna Krenska, Robert Dębski, Ewa Gorczyńska, Alicja Chybicka, Mariusz Wysocki – s. 261-265

Zakażenia bakteriami wielolekoopornymi u dzieci z chorobami nowotworowymi i poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Multidrug resistant-bacterial infections in children with malignancy and undergoing hematopoietic stem cell transplantation
Jan Styczyński,, Krzysztof Czyżewski, , Katarzyna Jachna-Sawicka, , Monika Pogorzała, , Eugenia Gospodarek, , Mariusz Wysocki, – s. 266-270

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Aleukemiczna białaczka skóry jako manifestacja ostrej białaczki limfoblastycznej u 13-letniej dziewczynki
Aleukemic leukemia cutis as a manifestation of acute lymphoblastic leukemia in a 13-year-old girl
Aneta Szudy-Szczyrek, Jakub Litak, Joanna Zawitkowska, Jacek Postępski, Maria Barancewicz-Łosek, Jerzy R. Kowalczyk – s. 271-274

Śródścienny krwiak dwunastnicy z masywnym krwawieniem do jamy otrzewnej w przebiegu hemofilii A. Opis przypadku
A spontaneous duodenal haematoma with massive bleeding into the abdominal cavity in the course of haemophilia A. A case report
Czesław Cielecki, Paweł Nachulewicz, Błażej Rogowski, Marcin Obel, Anita Kalińska, Ewa Dudkiewicz, Jerzy Kowalczyk – s. 275-278

Mnogość powikłań a powodzenie terapii przeciwnowotworowej u 16-letniej dziewczynki z ostrą białaczką o mieszanym fenotypie
Multiple complications and the effect of chemotherapy in a 16-year-old girl with mixed phenotype acute leukemia
Julia Rudnicka, Joanna Zawitkowska, Jerzy R. Kowalczyk, Stanisław Skomra – s. 279-282

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Kriokonserwacja kory jajnika u dziewcząt i młodych kobiet z rozpoznaniem nowotworu
Cryopreservation of ovarian cortex in girls and young women diagnosed with cancer
Marzena Samardakiewicz, Ewa Pałka, Karolina Piecak, Agnieszka Zaucha-Prażmo – s. 283-287

Krótkie telomery czynnikiem prognostycznym w leczeniu nabytej anemii aplastycznej
Short telomeres as a prognostic factor in the treatment of acquired aplastic anemia
Katarzyna Pawelec – s. 288-291

Leczenie zakażeń u dzieci ze schorzeniami onkohematologicznymi
Therapy of infections in children in oncohematology setting
Jan Styczyński – s. 292-297

KOMENTARZ
COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk – s. 298-299

Comment
prof. Jerzy R. Kowalczyk, MD, PhD – s. 300-301


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.