Numer 5/2017


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  5/2017

Hepatologia/Hepatology


Numer poświęcony hepatologii został przygotowany pod redakcją prof. dr hab. med. Anny Boroń-Kaczmarskiej oraz dr. hab. med. Jerzego Jaroszewicza z Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Program przeszczepiania wątroby na Górnym Śląsku – 12 lat doświadczeń
Liver transplantation programme in Upper Silesia – 12 years of experience
Robert Król, Jacek Pawlicki, Henryk Karkoszka, Joanna Musialik, Wojciech Wystrychowski, Adam Kurek, Joanna Badura, Sylwia Sekta, Jacek Ziaja, Grzegorz Oczkowicz, Artur Caban, Grzegorz Budziński, Tomasz Cierniak, Daniel Bula, Anna Kunsdorf-Wnuk, Włodzimierz Mazur, Anna Boroń-Kaczmarska, Marek Hartleb, Andrzej Więcek, Lech Cierpka – s. 244-249
Diagnostic value of serum immunoglobulin G4, immunoglobulin E and anti-lactoferrin antibodies in type 1 autoimmune pancreatitis and immune-associated cholangitis in regular clinical circumstances
Wartość diagnostyczna stężenia immunoglobuliny G4, immunoglobuliny E i przeciwciał przeciwlaktoferynowych w autoimmunologicznym zapaleniu trzustki typu 1 i immunologicznym zapaleniu dróg żółciowych w typowych uwarunkowaniach klinicznych
Aneta Pasierbek-Kohutek, Marek Hartleb – s. 250-256

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Bacterial infections as an important factor of liver cirrhosis decompensation – a case report
Infekcje bakteryjne jako istotny czynnik dekompensacji marskości wątroby – opis przypadku
Damian Piotrowski, Iwona Warakomska, Iwona Woźnica, Barbara Sobala-Szczygieł, Barbara Oczko-Grzesik, Wojciech Stolarz, Lucjan Kępa, Anna Boroń-Kaczmarska – s. 257-259
Possible exacerbation of autoimmune hepatitis in patient with chronic hepatitis C during therapy with direct acting antivirals
Prawdopodobne zaostrzenie autoimmunologicznego zapalenia wątroby u pacjentki z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby C w trakcie terapii lekami działającymi bezpośrednio przeciwwirusowo
Maciej Piasecki, Iwona Warakomska, Barbara Sobala-Szczygieł, Anna Boroń-Kaczmarska, Jerzy Jaroszewicz – s. 260-263

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Postępy w leczeniu zakażenia HCV
Advances in the treatment of HCV infection
Ewa Janczewska – s. 264-268
Rak wątrobowokomórkowy – możliwości indywidualizacji terapii u pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby
Hepatocellular carcinoma – a new possibility to individalise theray among patients with advenced diseases
Monika Pazgan-Simon, Krzysztof Simon – s. 269-272
Infekcja wirusem C zapalenia wątroby – spojrzenie transplantologa
Hepatitis C virus infection – from the perspective of transplantologist
Joanna Musialik – s. 273-276

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Usefulness of selected nutritional status indicators for body composition assessment in children with diagnosed autoimmune diseases and in healthy peers
Użyteczność wybranych wskaźników stanu odżywienia do oceny składu ciała dzieci z rozpoznaną chorobą autoimmunizacyjną oraz dzieci zdrowych
Paweł Więch, Dariusz Bazaliński, Izabela Sałacińska, Monika Binkowska-Bury, Bartosz Korczowski – s. 277-282
The impact of social determinants on the knowledge and attitudes of Polish society regarding transplantation
Wpływ uwarunkowań społecznych na wiedzę i postawy społeczeństwa polskiego wobec transplantacji
Anna Antas, Jan Juzwiszyn, Magdalena Matuszewska, Magdalena Milan, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak – s. 283-288

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, dr. hab. med. Jerzy Jaroszewicz – s. 289
Comment
Professor Anna Boroń-Kaczmarska, MD, PhD, Jerzy Jaroszewicz, MD, PhD – s. 290


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.